INNOVATIVE AND SOCIALLY RESPONSIBLE CONSUMER BEHAVIOUR IN PARADIGM OF CIRCULAR ECONOMY – A RESEARCH MODEL

Main Article Content

Eulalia Skawińska


Keywords : CnSR, tacit knowledge, quadruple helix, platform
Abstract
The following paper is innovative and based on the premise that consumers play a vital role in the development of the economy in Poland. Its structure, in addition to introduction and summary, consists of two parts: cognitive and practical. The research question is: Can consumer influence the implementation of the principles of circular economy in Poland towards their faster and more efficient application? The aim of the paper is to offer a theoretical model for research and stimulation of changes in consumer behaviour towards an innovative and socially responsible consumer action (CnSR). We used experimental, descriptive model and visual research methods. The paper is normative.

Article Details

How to Cite
Skawińska, E. (2019). INNOVATIVE AND SOCIALLY RESPONSIBLE CONSUMER BEHAVIOUR IN PARADIGM OF CIRCULAR ECONOMY – A RESEARCH MODEL. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 18(3), 83–90. https://doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.3.35
References

Barska, A. (2019). Konsumenci pokolenia Milenium na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych na obszarach przygranicznych Polski, Niemiec, Czech i Słowacji. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.

Cybulska, K. (2018). Konsument w toku ewolucji - co było, co jest, ku czemu zmierzamy? [In:] P. Szymczak, M. Maciąg (eds.), Społeczno-ekonomiczne aspekty życia w XXI wieku. Wyd. Nauk. TYGIEL, Lublin.

Devinney, T.M., Auger, P., Eckhardt, G., Birtchnell, T. (2006). The Other CSR: Consumer Social Responsibility. Stanford Social Innovation Review, 4(3), 30-37. (Crossref)

European Innovation Scoreboard 2018. Retrieved from www.eu.europe,eu/docsroom/documents/30081[accessed 20.06.2019].

Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N.M., Hulting, E.J. (2017). The circular economy - a new sustainability paradigm. Journal of Cleaner Production, 143. (Crossref)

Global Circularity Report 2018. Retrieved from https://circularity-gap.world [accessed 20.06.2019].

Global Innovation Index. Retrieved from www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report [accessed 20.06.2019].

Gołębiewski, J. (2019). Systemy żywnościowe w warunkach gospodarki cyrkularnej. Studium porównawcze krajów Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Jeseviciute-Ufartiene, L. (2017). Consumer Social Responibility: Example of Cyclic Service. De Gruyter Open. Retrieved from https://dx.doi.org.10.1515//mosr-2017- 0015 [accessed 05.07.2019].

Kirchherr, J., Reike, D., Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling, 127. (Crossref)

Kołodko, G.W. (2014). Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości. [In:] E. Mączyńska (ed.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej. PTE, Warszawa.

Kołodko, G.W. (2017). Nowy pragmatyzm i jego znaczenie dla uczciwego gospodarowania. [In:] E. Mączyńska, J. Sojka (eds), Etyka i ekonomia - w stronę nowego paradygmatu. PTE, Warszawa.

Komunikat Komisji Europejskiej. Gospodarka cyrkularna 2015. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_15_6203 [accessed 19.07.2019].

Korhonen, J., Hankasalo, A., Seppala, J. (2018). Circular economy. The concept and its limitation. Ecological Economy, 143. (Crossref)

Miller-Zawodniak, A. (2012). Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji. Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Akademia Obrony Narodowej, 4.

Pieter, J. (1975). Zarys metodologii pracy naukowej. PWN, Warszawa.

Przybyłowski, K., Hartley, S.W., Kerin, R.A., Rudelius, W. (1998). Marketing. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Report from the Comission on the implementation of the Circular Economy Action Plan (2017). Retrieved from http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/implementation_report.pdf [accessed 05.07.2019].

Sariatli, F. (2017). Linear economy versus circular economy. The comparative and analyzed study for optimization of economy for sustainability. Visegrad Journal of Bioeconomy and Sustainable Development, 1. (Crossref)

Skawińska, E. (ed.) (2012). Kapitał społeczny w rozwoju regionu. PWN, Warszawa.

Skąpska, E. (2019). Racjonalność gospodarowania. Perspektywa usług. CeDeWu, Warszawa.

Szwajca, D. (2018). Consumer Social Responsibility (CnSR) and CSR in the Context of Sustainable Development. [In:] A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (eds). Business and Non-profit Organizations. Facing Increased Competition and Growing Customers Demands, 17.

Zalewski, R.I. (2015). Kapitał intelektualny w rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw. [In:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku. Czynniki wzrostu. PWE, Warszawa.

Zalewski, R.I., Skawińska, E. (2019). Gospodarka cyrkularna w procesie dostosowania do zrównoważonego rozwoju. [In:] R.I. Zalewski (ed.), Rola towaroznawstwa w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Wyd. Komisja Nauk Towaroznawczych PAN, Poznań.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.