CHANGES IN THE SCALE AND STRUCTURE OF FARM PRODUCTION IN METROPOLITAN AREAS IN POLAND

Main Article Content

Tomasz Wojewodzic
Aleksandra Płonka
Wojciech Sroka


Keywords : metropolitan area, location theories, agricultural farm, plant production, Poland
Abstract
The aim of this analyses was to assess the changes in the organisation and scale of plant production of commercial farms located within varying distances from the core of metropolitan areas. The analysis covered a total of 1,854 commercial farms from Pomorskie, Wielkopolskie, Mazowieckie, Lubelskie, Dolnośląskie and Małopolskie voivodeships that participated in the FADN system over an uninterrupted period between 2004 and 2016. In the study population, entities engaged in production in various functional zones of metropolitan areas (MA) were identified. The study found that in the commercial farms operating in the inner zone of MAs, field cropping and horticulture are gaining importance while livestock production is subject to marginalisation.

Article Details

How to Cite
Wojewodzic, T., Płonka, A., & Sroka, W. (2020). CHANGES IN THE SCALE AND STRUCTURE OF FARM PRODUCTION IN METROPOLITAN AREAS IN POLAND. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19(1), 81–88. https://doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.1.9
References

Boroń, J. (1962). Evolution of the Theory of Industrial Dislocation in German Literature. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 247-261.

Deng, X., Huang, J., Rozelle, S., Zhang, J., Li, Z. (2015). Impact of urbanization on cultivated land changes in China. Land Use Policy, 45, 1-7. (Crossref)

Górska, J., Michna, W. (2010). Ubytek użytków rolnych na cele pozarolnicze w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 4, 57-74.

Główny Urząd Statystyczny (n.d.). Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku. Retrived from http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych [accessed 27.06.2019].

Jonasson, O. (1925). The agricultural regions of Europe. Economic Geography, 1, 277-314. (Crossref)

Kasper, W. (2014). Ekonomia przestrzenna. Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, Wrocław.

Lange, O. (1959). Ekonomia polityczna. PWN, Warszawa.

Liu, Y., Fang, F., Li, Y. (2014). Key issues of land use in China and implications for policy making. Land Use Policy, 40, 6-12. (Crossref)

Lösch, A. (1954). Economics of Location. Yale University Press, New Haven. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2011). Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Warszawa.

Musiał, W., Płonka, A. (2012). Reakcje dostosowawcze gospodarstw drobnotowarowych w okresie dekoniunktury gospodarczej na przykładzie woj. małopolskiego. Roczniki Naukowe SERiA, 14 (8), 292-296.

Ricardo, D. (1957). Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. PWN, Warszawa.

Satoła, Ł, Wojewodzic, T., Sroka, W. (2018). Barriers to exit encountered by small farms in light of the theory of new institutional economics. Agricultural Economics - Czech, 64 (6), 177-190. https://doi.org/10.17221/233/2016-AGRICECON (Crossref)

Sinclair, R. (1967). Von Thunen and Urban Sprawl. Annals of the Association of American Geographers, 57, 1, 72-87. (Crossref)

Smith, A. (1954). Bogactwo narodów. PWN, Warszawa.

Sroka, W., Mikołajczyk, J., Wojewodzic, T., Kwoczyńska, B. (2018). Agricultural land vs. urbanisation in chosen Polish metropolitan areas: a spatial analysis based on regression trees. Sustainability, 10 (3), 837. https://www.doi.org/10.3390/su10030837 (Crossref)

Szymańska, J. (2015). Ubytek ziemi rolniczej w Polsce w długim okresie (wybrane problemy). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 8, 145-163.

Thünen, J.H. (1826). Der isolierte Staat in Beziehung auf Nationalökonomie und Landwirtschaft. Gustav Fisher, Jena.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80, poz. 717 [Law of 27 March 2003 on spatial planning and management. Journal of Laws 2003 No 80, item 717].

Weber, A. (1909). Über den Standort des Industries. Vol. 1. Reine Theorie des Standorts. Tübingen. Wilkin, J. (2011). Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - próba podsumowania dyskusji. Wieś i Rolnictwo, 1, 28-36.

Wojewodzic, T. (2017). Procesy dywestycji i dezagraryzacji w rolnictwie na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 535. Rozprawy, 412. (Crossref)

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.
Recommend Articles
Most read articles by the same author(s)