UNUSED LABOR RESOURCES AND BARRIERS TO TAKING UP EMPLOYMENT BY PEOPLE WITH DISABILITIES

Main Article Content

Paulina Stolarczyk


Keywords : people with disabilities, unused labor resources, labor market, professional activity
Abstract

Aim: The study concerns unused labor resources such as people with disabilities. The aim of the article is to present the situation of people with disabilities in the labor market and barriers to taking up employment. People with disabilities are in a more difficult situation in the labor market than non-disabled people, which is confirmed by the values of labor market measures. The barriers that make it difficult and sometimes impossible to find a job have been identified and characterized. Methods: The article uses secondary and primary data. Primary data came from research carried out in the Mazowieckie Voivodeship. The participants of the study were people with disabilities of working age. The article uses descriptive statistics methods. The results were presented in tabular and graphic form. Results: The most important findings include the observation that the most common reason for people with disabilities not taking up work is poor health, which makes it impossible to take up employment. The second main reason is the fear and reluctance to lose the disability benefit, e.g., disability pension. An important finding is also that people with a minor disability have far fewer barriers than people with a moderate disability. Conclusions: The hypothesis that people with disabilities are a resource of unused labor due to external factors independent of themselves, such as the lack of job offers and the reluctance of employers to employ people with disabilities, has been positively verified. People with disabilities are unused labor resources that need to be activated.

Article Details

How to Cite
Stolarczyk, P. (2023). UNUSED LABOR RESOURCES AND BARRIERS TO TAKING UP EMPLOYMENT BY PEOPLE WITH DISABILITIES. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 22(1), 65–72. https://doi.org/10.22630/ASPE.2023.22.1.6
References

Achterberg, T.J., Wind, H., de Boer, A.G.E.M., Frings-Dresen, M.H.W. (2009). Factors that Promote or Hinder Young Disabled People in Work Participation: A System-atic Review. Journal of Occupational Rehabilitation, 19, 129-141. https://doi.org/10.1007/s10926-009-9169-0

Birau, F.R., Dănăcică, D.E, Spulbar, C.M. (2019). Social Exclusion and Labor Market Integration of People with Disabilities. A Case Study for Romania, Sustainability, 11, 5014. https://doi.org/10.3390/su11185014

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych [BON]. Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną (Rights of an employer employing a disabled person). Retrieved from https://niepelno-sprawni.gov.pl/p,67,uprawnienia-pracodawcy-zatrudnia-jacego-osobe-niepelnosprawna [accessed: 16.02.2023].

Blanck, P. (2022). Disabilityinclusive employment, cancer survivorship, and the Americans with Disabilities. Journal of Cancer Survivorship, 16, 142-151. https://doi.org/10.1007/s11764-021-01141-4

Czekaj, J., Owsiak, S. (1992). Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej (A financial mechanism for allocating resources in a market economy). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Eichhorst, W., Kendzia, M.J., Knudsen, J.B., Hansen, M.O., Vandeweghe, B., Vanhoren, I., Rückert, E., Schulte, B. (2010). The Mobility and Integration of People with Disabilities into the Labour Market. WIFO Studies, 42370.

Francik, A., Pocztowski, A. (1993). Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy (Selected problems of employment and labor market). Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Gąciarz, B., Giermanowska, E. (2009). Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców (Employing the disabled. Knowledge, opinions and experience of employers). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Garbat, M. (2013). Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością (Professional activation of people with disabilities). Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Giermanowska, E. (2014). Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy (Employing the disabled. Good practices of employers in Poland and other European countries). Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

Giermanowska, E., (2021). Niepełnosprawność, aktywizacja zawodowa i rynek pracy (Disability, professional activation and the labour market), Niepełnosprawność, 38-39, 83-102.

GUS (2020). Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat zmian wprowadzanych od 2021 r. w BAEL (Information from the Central Statistical Office on changes introduced in LFS from 2021). Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-wodowo-wg-bael/information-of-the-main-statistical-office-about-changes-introduced-since-2021-in-bael,35,1.html [accessed: 03.02.2023].

GUS (2023). Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 3 kwartał 2022 roku (Economic activity of the Polish population - 3rd quarter of 2022). Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-eko-nomiczna-ludnosci-polski-3-kwartal-2022-roku,4,48.html [accessed: 03.02.2023].

Jagoda, A., Klimczak, M. (2011). Praca jako zasób - jej znaczenie w naukach ekonomicznych (Work as a resource - its importance in economic sciences), Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 42(1), 151-160. https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2011.011

Jones, M. (2021). Disability and labor market outcomes. IZA World of Labor, 253. https://doi.org/10.15185/izawol.253.v2

Kobus-Ostrowska, D. (2018). Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Aspekty ekonomiczne i społeczne (Professional activation of people with disabilities. Economic and social aspects). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kotlorz, D. (2007). Ekonomia rynku pracy (Labour market economics). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Mokrzycka, A. (2012). Prawa osób z niepełnosprawnością i regulacje dostępu do świadczeń w polskim systemie prawnym. Analiza prawna orzecznictwa lekarskiego (Legal analysis of rights and social benefits for people with disabilities and disability assessment definitions in Polish social security law), [In:] S. Golinowska (ed.), Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 99-165.

Polski Związek Niewidomych [PZN] (2022). Ile można dorobić do renty socjalnej oraz innych świadczeń? (How much can you earn for social pension and other benefits?). Retrieved from https://pzn.org.pl/ile-mozna-doro-bic-do-renty-socjalnej-oraz-innych-swiadczen/ [accessed: 16.02.2023].

Skóra, M., Wicherek, D., Wicherek, D., (2022). Polityka zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Wybrane zagadnienia (Employment policy for people with disabilities. Selected issues). Polityka i Społeczeństwo, 20(4), 307-318. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.21

Strmiska-Mietlińska, A. (2015). Zatrudnienie, niezdolnośćdo pracy, niepełnosprawność (Employment, inability to work, disability). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.

Szałkowski, A. (1992). Rynek pracy w procesie transforma-cji systemu gospodarczego (Labor market in the process of transformation of the economic system). Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Woynarowska, A., (2020). Być pracownikiem z zespołem Downa. Dobre praktyki wsparcia aktywności zawodowej trójmiejskich projektów "Przystanek Szekspir" i "Szekspir na start" (Being an employee with Down's syndrome. Good practices supporting professional activity stemming from "Przystanek Szekspir" and "Szekspir na start" projects, carried out in the Tri-City). Studia Humanistyczne AGH, 19(3), 51-72.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.