Self-Generated Economic Activity as a form of Employment for People With Disabilities

Main Article Content

Paulina Stolarczyk


Keywords : Labour market, Business activity, Self-employment, Disabled people
Abstract
The article presents the factors that limit starting one's own business. Self-employment is one way to integrate disabled people into the labour market and to utilize resources from the labour force of disabled people. The results are obtained on the basis of a study conducted by the author in the Mazowieckie Voivodeship among people with disabilities. The conducted research shows that self-employment is not willingly chosen by people with disabilities. People with disabilities see many negative factors (reasons) that make it difficult to set up and run their own businesses. Their state of health and a lack of resources are the main hindrances to starting a business. The tools/instruments used by the state to facilitate self-employment are also indicated. Through self-employment people with disabilities create a workplace (position) for themselves and decide to enter or return to the labour market. Bureacratic support and appropriate motivation to take up professional activity is also very important as it reduces the number of those who remain unemployed. (original abstract)

Article Details

How to Cite
Stolarczyk, P. (2020). Self-Generated Economic Activity as a form of Employment for People With Disabilities. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19(4), 131–137. https://doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.49
References

Blanchflower, D. (2000). Self-Employment in OECD Countries. Labour Economics, 7 (5), 471–505. (Crossref)

Drejerska, N. (2010). Uwarunkowania aktywności zawodowej ludności wiejskiej z perspektywy teorii „swoich” i „obcych”. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 1, 51–58.

Drejerska, N. (2018). Przemiany sektorowej struktury zatrudnienia ludności wiejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Eurostat (2011). Labour Market Statistics. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Garbat, M. (2013a). Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością, bariery i koszty. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Garbat, M. (2013b). Działalność gospodarcza i rolnicza osób z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 1 (6), 103–124.

Gittlieb, A., Myhill, W.N., Blanck, P. (2015). Employment of People with Disabilities. International Encyclopedia of Rehabilitation. Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange (CIRRIE), New York.

Golinowska, S., Sowa, A. (2012). Zdrowie i sprawność: przemiany w Polsce. Polityka Społeczna, 2, 6–14.

Jabłońska-Porzuczek, L. (2019). Situation of disabled people in the Polish labor market. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 21 (3), 143–153. (Crossref)

Jagoda, A., Klimczak, M. (2011). Praca jako zasób – pojęcie pracy i jej znaczenie w naukach ekonomicznych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 42. Nauki Humanistyczno-Społeczne, 403, 151–160. (Crossref)

Kalinowski, S. (2018). Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wieś i Rolnictwo, 3 (180), 93–112. (Crossref)

Kmieć, D. (2017). Determinanty samozatrudnienia w Polsce. Czynniki wpływające na decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej. [In:] M. Skrzek-Lubasińska, R. Sobiecki (Eds.), Samozatrudnienie konieczność czy wybór przedsiębiorczych. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 85–103.

Kobus-Ostrowska, D. (2014). Alternatywne formy wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce. [In:] D. Kotlorz, A. Przybyłka (Eds.), Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 87.

Kołaczek, B. (2006). Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce: uwarunkowania i skutki. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Koza, A. (2016). Samozatrudnienie jako przejaw przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i sposób na wyjście z bezrobocia. Marketing i Zarządzanie, 2 (43), 71–81. https://www.doi.org/10.18276/miz.2016.43-06 (Crossref)

Kukulak-Dolata, I. (2006). Zmiany struktury kwalifikacyjno-zawodowej podaży pracy w województwie mazowieckim i ich determinanty. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Lange, O. (1966). Ekonomia polityczna. PWN, Warszawa. Marks, K., Engels, F. (1968). Dzieła. Vol. 23. Książka i Wiedza, Warszawa.

Panek, M.P. (2020). Samozatrudnienie osób niepełnosprawnych. Retrieved from www.rampa.net.pl/samozatrudnienie-osob-niepelnosprawnych [accessed 08.09.2020].

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2020). Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne. Broszura informacyjna. Warszawa. Retrieved from https://www.pfron.org.pl/fileadmin/SODiR/broszura_refundacja/Broszura_Refundacja_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne.pdf [accessed 03.09.2020].

Politaj, A., Koza, A. (2014). Dofinansowanie samozatrudnienia z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako instrument wsparcia przeciwdziałania bezrobociu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 196, 133–144.

Pomianek, I. (2020). Diversity of Polish regions in the level of technical infrastructure development. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19 (3), 75–83, https://www.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.3.30 (Crossref)

Rajkiewicz, A. (1958). Zagadnienie rynku pracy. Przegląd Kulturalny, 34, 1–7.

Unolt, J. (1996). Ekonomiczne problemy rynku pracy. Interart, Warszawa.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dz.U. 2019, poz. 300 ze późn. zm. [Social Insurance Act of 13 October 1998. Journal of Laws 2019, item 300 as amended].

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.