FUNCTIONING OF SELECTED BEEKEEPING FARMS IN POLAND DURING COVID-19 PANDEMIC

Main Article Content

Mariusz Maciejczak
Igor Olech
Katarzyna Kalinka


Keywords : apiculture, beekeeping, COVID-19, public universities in Poland
Abstract

Aim: The purpose of this study was to examine the impact of the COVID-19 pandemic on selected beekeeping farms, as well as to compare the experience of chosen Polish beekeepers with the impact of the pandemic on beekeeping in other countries, as shown in the literature. Methods: The study was conducted using a literature review and questionnaire interview (n = 36) among beekeepers in the Mazowieckie and Warmińsko-Mazurskie provinces according to a 5-level Likert scale. Responses on industry topics were correlated with opinions on the positive and negative impact of the pandemic on beekeeping using the Pearson correlation. Results: Approximately 60% of respondents said that the pandemic had little or even no impact on their beekeeping activities. This may have been related to the peculiarities of Polish beekeeping, which is not dependent on seasonal labor. There were also moderate correlations between negative opinions on the impact of the pandemic and a lack of contact with other beekeepers and the seasonality of production and related sales as well as between opinions on the time-consuming nature of production and the positive impact of the pandemic on the beekeeping market. Conclusions: It was stated that beekeepers proved to be more resilient to supply chain breakdowns compared to beekeeper experiences in countries such as Canada and the UK. The nature of beekeepers’ marketing channels may affect the speed with which they can sell their goods. The impact of the pandemic on Polish beekeepers has not been previously studied.

Article Details

How to Cite
Maciejczak, M., Olech, I., & Kalinka, K. (2023). FUNCTIONING OF SELECTED BEEKEEPING FARMS IN POLAND DURING COVID-19 PANDEMIC. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 22(1), 47–54. https://doi.org/10.22630/ASPE.2023.22.1.4
References

Attia, Y.A., Giorgio, G.M., Addeo, N.F., Asiry K.A., Picco-lo, G., Nizza, A., Di Meo, C., Alanazi, N.A., Al-qurashi, A.D., Abd El-Hack, A.E., Khafaga, A.F., Bovera, F. (2022). COVID-19 pandemic: impacts on bees, beekeeping, and potential role of bee products as antiviral agents and immune enhancers. Environmental Science and Pollution Research 29, 9592-9605. https://doi.org/10.1007/s11356-021-17643-8

Bixby, M.E.F., Polinsky, M., Scarlett, R., Higo, H., Com-mon, J., Hoover, S.E., Foster, L.J., Zayed, A., Cunningham, M., Guarna, M.M. (2021). Impacts of COVID-19 on Canadian Beekeeping: Survey Results and a Prof-itability Analysis. Journal of Economic Entomology,114(6), 2245-2254. https://doi.org/10.1093/jee/toab180

Das, R., Bhuiya, M. (2020). Impact of COVID-19 Pandemic on Beekeeping in West Bengal. Indian Farmer 7(11), 1000-1005.

Grębowiec, M. (2021). Sytuacja produkcyjno-ekonomiczna na rynku jabłek w Polsce w obliczu pandemii COVID-19 (The production and economic situation on the apple market in Poland in the face of the COVID-19 pandemic). [In:] T. Rokicki (ed.), Społeczno-ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 89-103.

Kiczorowska, B. (2017). Naturalne produkty pszczele i miód sztuczny w diecie młodzieży (Natural bee products and artificial honey in the diet of young people). Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin.

Kobylinska, M. (2021). Regionalne zróżnicowanie pszcze-larstwa w Polsce (Regional diversity of beekeeping in Poland). Wiadomości Statystyczne, 66(2), 25-38. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.7388

Kołtowski, Z. (2007). Znaczenie pszczół miodnych w zapylaniu roślin entomofilnych (The importance of honey bees in pollination of entomophilous plants). Oddział Pszczelnictwa ISK, Puławy.

Lau, P., Payne, A.N., Khan, O., Buchman, M.B., Rangel, J. (2022). The impact of COVID-19 on beekeepers in Texas and Louisiana. Journal of Apicultural Research, 61(3), 309-314. https://doi.org/10.1080/00218839.2022.2051333

Lazos-Chavero, E., Rivera-Núńez, T., Ruiz-Mercado, I., Medina-García, M. (2022). Vulnerabilities, Environmental Threats, and Recursive Crises under COVID-19: Dilemmas for Beekeeper-Farmers in Yucatan, Mexico. Agronomy; 12(8), 1839. https://doi.org/10.3390/agron-omy12081839

Majewski, J. (2016). Pszczoły w biogospodarce - znaczenie i wartość ekonomiczna (Bees in bioeconomy - importance and economic value). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(4), 172-177.

Majewski, J. (2017). Rola owadów zapylających w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski (The role of pollinating insects in ensuring food security in Poland). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(3), 182-187. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.3244

Miody Manuka (2021) Czy przez pandemię COVID-19 będziemy mieć mniej miodu? (Will we have less honey because of the Covid-19 pandemic?). Retrieved from https://miodymanuka.pl/czy-przez-pandemie-covid-19-bedziemy-miec-mniej-miodu [accessed: 3.05.2021]

Özkirim, A. (2020). National and Global Impact of COVID-19 on Beekeeping. Mellifera, 20(1), 1-2.

Özmen Özbakir, G., Öztokmak, A., Tohumcu, E. (2022). Beekeeping activities and consumption of beekeeping products by beekeepers under the pandemic conditions. Medycyna Weterynaryjna, 78, 6637-2022. https://doi.org/10.21521/mw.6637

Rokicki, T. (2020). Zmiany w koniunkturze gospodarczej Polski w wyniku epidemii COVID-19 (Changes in the economic situation in Poland as a result of the COVID-19 epidemic). Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 105-126. https://doi.org/10.31743/ppe.10029

Roman, M., Szewczyk, I. (2022). Organizacja łańcucha dostaw miodu na przykładzie firmy "Sądecki Bartnik" sp.z o o. (Organization of the honey supply chain on the example of the company "Sądecki Bartnik"). [In:] M. Roman, J. Domagała, A. Górecka (eds) Logistyka wczoraj, dziś i jutro. Kierunki zmian, innowacje i perspektywy rozwoju sektora transportu i logistyki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 230-244.

Semkiw, P., Ochal J. (2009). Analiza sektora pszczelarskiego w Polsce (Analysis of the beekeeping sector in Po-land). Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Puławy.

Semkiw, P. (2016). Sektor pszczelarski w Polsce w 2016 roku (The beekeeping sector in Poland in 2016). Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Puławy.

Semkiw, P. (2017). Sektor pszczelarski w Polsce w 2017 roku (The beekeeping sector in Poland in 2017). Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Puławy.

Semkiw, P. (2018). Sektor pszczelarski w Polsce w 2018 roku (The beekeeping sector in Poland in 2018). Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Puławy.

Semkiw, P. (2019). Sektor pszczelarski w Polsce w 2019 roku (The beekeeping sector in Poland in 2019). Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Puławy.

Semkiw, P. (2020). Sektor pszczelarski w Polsce w 2020 roku (The beekeeping sector in Poland in 2020). Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Puławy.

Semkiw, P. (2021). Sektor pszczelarski w Polsce w 2021 roku (The beekeeping sector in Poland in 2021). Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Puławy.

Wiadomoscihandlowe.pl (2020). Koniec z promocjami na miód. Koronawirus może zachwiać rynkiem (End of honey promotions. The coronavirus may shake the market). https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/koniec-z-promocjami-na-miod-koronawirus-moze-za-chwiac-rynkiem [accessed: 3.05.2021]

Zawojska, A (2021). Zwycięzcy i przegrani pandemii COVID-19: perspektywa globalna z uwzględnieniem gospodarki rolno-żywnościowej (Winners and Losers from Covid-19 Pandemic: A Global Perspective Considering the Agri-Food Economy). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 21(36), 4, 54-75. https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.4.16

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.