UNREGISTERED EMPLOYMENT IN THE LOCAL LABOUR MARKET: CASE STUDY OF PŁOCK

Main Article Content

Mariola Szewczyk-Jarocka
Janina Sawicka
Anna Nowacka


Keywords : unregistered work, socially excluded people, disadvantages and advantages of unregistered work, opinion surveys
Abstract

The aim of this study is to present the opinions of local labour market participants regarding unregistered work that is performed by socially excluded people who are registered in the Labour Office in the city of Płock, Poland. The paper begins with a literature review of the theoretical issues and presents conclusions based on published studies and articles. This is followed by an empirical data analysis where the authors diagnose the causes, important advantages and disadvantages of unregistered work. The data includes the results of surveys that were distributed to 350 respondents: 195 received PAPI paper questionnaires and 155 people were surveyed using a CAWI questionnaire posted on the Internet (additionally, a campaign on Facebook) in 2018. The analyses includes the distribution of answers to the survey question together with verification of the statistical significance between the answers and specific variables, such as education, sex and age group.

Article Details

How to Cite
Szewczyk-Jarocka, M. ., Sawicka, J., & Nowacka, A. . (2021). UNREGISTERED EMPLOYMENT IN THE LOCAL LABOUR MARKET: CASE STUDY OF PŁOCK. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 20(1), 71–79. https://doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.1.7
References

Broda-Wysocki, P. (2012). Wykluczenie i inkluzja społeczna Paradygmaty i próby definicji. Wydawnictwo IPiSS, Warszawa.

Buszko, A. (2016). Mechanizmy szarej strefy. CeDeWu, Warszawa.

Fundowicz, J., Łapiński, K., Wyżnikiewicz, B., Wyżnikiewicz D. (2020). Szara strefa 2020. Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa, Warszawa.

Golinowska, S. (2018). O polskiej biedzie w latach 1990– 2015. Definicje miary i wyniki. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Golinowska, S. (Ed.) (2007). Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie, strategie wobec pracy. Wydawnictwo IPiSS, Warszawa.

GUS (2015). Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 r. [Unregistered employment in Poland in 2014], Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.

GUS (2019). Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 r. [Unregistered employment in Poland in 2017], Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.

Malaczewska, P. (2019). Szara strefa gospodarki determinanty i mechanizmy kształtowania. Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Morecka, Z., Morecka, Z., Styrc, M., Cukrowska, E., Cukrowski, J. (2008). Od ubóstwa do wykluczenia społecznego Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje, Europa i świat. Wydawnictwo IPiSS, Warszawa.

Panek, T., (2011). Ubóstwo wykluczenie społeczne i nierówności Teoria i praktyka pomiaru. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Racław, M. (2017) Opiekunowie rodzinni osób starszych w roli nieformalnych pracodawców migrantów. [In:] A. Mrozowiecki (Ed.), Praca w XXI wieku wymiary formalne i nieformalne. Katedra Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk.

Sielska, A., (2017) Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy. CeDeWu, Warszawa.

Sobczak, M.J. (2016). Wykluczenie społeczne i inkluzja społeczna z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Szewczyk-Jarocka, M. (2020a). Nierejestrowana praca osób wykluczonych społecznie w świetle badań ankietowych [Undeclared work of socially excluded people in light of survey research]. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 24 (73), 244–25. (Crossref)

Szewczyk-Jarocka, M. (2020b). Inkluzja społeczna osób wykluczonych. Wydawnictwo naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Płock.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.
Recommend Articles
Most read articles by the same author(s)
1 2 > >>