THE AGRICULTURE TAX SYSTEM AND THE PERSPECTIVE OF ITS CHANGES IN THE OPINION OF FARMERS IN THE WARMIŃSKO- -MAZURSKIE VOIVODESHIP

Main Article Content

Roman Kisiel
Wiesława Lizińska
Olga Senyszyn


Keywords : agriculture farms, taxation system in agriculture, reforms of system
Abstract
The research aim is to verify opinions among farmers in Poland about the current taxation system, and their willingness to possibly approve of reforms of taxes in agriculture. Direct research using a questionnaire was conducted in the second half of 2018 among 197 farm owners from four districts in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. For about 1/3 of the farmers surveyed, introducing changes to the tax system would cause too much financial burden in relation to the level of income achieved. The farmers confirm the legitimacy of favouring agriculture in the taxation system, which they are not completely satisfied with in this form. At the same time, 55% of respondents were not ready to accept the new rules of system operation, while about 20% of respondents would be able to accept the reform. They pointed out various reform proposals, the best solution (34.52% of respondents) would be to liquidate the agricultural tax and replace it with a land tax (in the amount of 50% of the agricultural tax rate). According to 27% of respondents, the current tax system is adequate and does not require changes.

Article Details

How to Cite
Kisiel, R., Lizińska, W., & Senyszyn, O. (2019). THE AGRICULTURE TAX SYSTEM AND THE PERSPECTIVE OF ITS CHANGES IN THE OPINION OF FARMERS IN THE WARMIŃSKO- -MAZURSKIE VOIVODESHIP. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 18(4), 59–67. https://doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.4.45
References

Brodzińska, K. (2014). Rolnictwo ekologiczne - tendencje i kierunki zmian. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 3, 27-36.

Chlebicka, A., Lewandowski-Lepak, R. (2012). Objęcie dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, 14, 38-41.

Cholewa, I., Nachtman, G. (2014). Analiza przewidywanych skutków wprowadzenia reformy podatkowej w polskim rolnictwie na tle rozwiązań niemieckich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 104-126.

Cnossen, S. (2018). VAT and agriculture: lessons from Europe. International Tax and Public Finance, 25 (2), 519-551. (Crossref)

Dziemianowicz, R. (2007). Ocena polskich rozwiązań w zakresie opodatkowania rolnictwa na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 2 (17), 184-194.

Forfa, M. (2011). Obciążenia fiskalne gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej oraz typu rolniczego. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 92, 89-102.

Ganc, M., Mądra, M. (2011). Sprawiedliwość opodatkowania rolnictwa oraz możliwości zmian w tym zakresie w opinii rolników indywidualnych. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89, 207-218.

Gruziel, K. (2008). Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

GUS (2018). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018. Warszawa.

Kania, J., Kapłon, A. (2014). Zrównoważenie produkcji rolniczej w wybranych gospodarstwach województwa małopolskiego. Roczniki Naukowe SERiA, 16 (4), 134-140.

Kisiel, R., Idźkowska, K. (2014). System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 12 (61), 64-78.

Kondraszuk, T., Jaworski, J. (2017). W poszukiwaniu kryterium wyboru formy opodatkowania VAT w rolnictwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (85), 47-58. (Crossref)

Kozera, A. (2017). Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2 (104), 76-86. (Crossref)

Kubot, A., Czubak, W. (2016). Perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w ocenie rolników. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (40), 335-344.

Kulawik, J., Lelong, P-Y., Pawłowska-Tyszko, J. (Ed.), Soliwoda, M. (2013). Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej. Raporty Programu Wieloletniego 2011- -2014, 83. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Mielczarek, M. (2017). Taxation of agricultural holdings in Poland with personal income tax. Central European Review of Economics and Management, 1 (3), 107-134.

Owsiak, S. (2016). System podatkowy Polski w okresie transformacji - próba oceny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H - Oeconomia, 50 (1), 15-27. (Crossref)

Parsche, R., Radulescu, D. (2004). Taxing Means of Agricultural Production in Germany: A Relatively High Tax Burden Compared to other Important EU Competitors. CESifo DICE Report 2, 48-54.

Pawłowska-Tyszko, J. (Ed.), Gotowska, M., Kulawik, J., Podstawka, M. (2012). Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie. Raporty Programu Wieloletniego 2011- -2014, 44. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Pawłowska-Tyszko, J., Augustyńska-Grzymek, I. (2016). Obciążenia finansowe dochodów gospodarstw słabych ekonomicznie w latach 2010-2012 w regionach rolniczych FADN. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 45 (2), 383-395. (Crossref)

Pawłowska-Tyszko, J., Soliwoda, M., Pieńkowska-Kamieniecka, S., Walczak, D. (2015). Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu podatkowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Poczta, W., Średzińska, J., Mrówczyńska-Kamińska, A. (2009). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 76, 17-30.

Prymon, K., Turowska, W. (2017). Podatek dochodowy z działalności rolniczej w Polsce. Istota, problemy, propozycje. Ekonomiczne Problemy Usług, 127, 187-197. (Crossref)

Urząd Statystyczny w Olsztynie (2018). Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2017. Olsztyn.

Van der Veen, H., Van der Meulen, H., Bommel, K., van, Doorneweert, B. (2007). Exploring agricultural taxation in Europe. Report 02.07.2006. LEI, Haga.

Wasilewski, M., Ganc, M., Mądra-Sawicka, M. (2016). Modele skutków wprowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3 (348), 129-142. (Crossref)

Wójtowicz, K. (2016). Propozycje zmian w systemie opodatkowania dochodów rolniczych w Polsce. Studia Ekonomiczne, 294, 212-224.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.
Recommend Articles
Most read articles by the same author(s)