The Impact of Implemented Innovations on Competitiveness of Tourism Companies in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship

Main Article Content

Roman Kisiel
Aleksandra Kowalewska
Joanna Kowalewska


Keywords : Tourist enterprises, Innovative character, Competitive advantage
Abstract
The growing demand for tourism services has led to the establishment and development of many companies in the hospitality industry, which are driven by a need to stand out in the market and acquire new clients. To do this, they make efforts to improve their competitiveness by implementing specific innovations in hopes of strengthening their market position. The aim of this paper is to discuss the effect of innovations on the competitiveness of tourism and hospitality enterprises, using chosen companies from the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship in Poland as a case study. The empirical part of the research consisted of one questionnaire addressed to the clients and the other one addressed to the employees and owners. Both questionnaires were conducted in three companies. The results of these surveys provided information which indicated that the most important assets that allowed companies to distinguish themselves on the market were the innovations that they implemented. In addition, over half of the employees in these companies declared that innovations had contributed to an increase in the number of customers. (original abstract)

Article Details

How to Cite
Kisiel, R., Kowalewska, A., & Kowalewska, J. (2020). The Impact of Implemented Innovations on Competitiveness of Tourism Companies in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19(4), 87–94. https://doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.44
References

Bossak, J., Bieniowski, W. (2004). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Georgescu-Roegen, N. (1976). Energy and Economic Myths. Southern Economic Journal, 41 (3), 347–381. (Crossref)

Gorynia, M. (2002). Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Gryszel, P., Jaremen, D., Rapacz, A. (2010). Innovation of tourism enterprises based on the example of Karpacz. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 9 (4), 143–152.

Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., Alpkan, L. (2011). Effects of Innovation Types on Firm Performance. International Journal of Production Economics, 133, 662–676. (Crossref)

Kisiel, R., Zielińska-Szczepkowska, J., Mówińska, K. (2017). Inicjatywa JEREMIE jako źródło wsparcia i rozwoju konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Studium przypadku województwa zachodniopomorskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Kisiel, R., Zielińska-Szczepkowska, J., Taradejna, D. (2018). Natural and cultural resources of Green Kurpie as drivers of tourism development. Ekonomia i Środowisko, 2, 231–245.

Kryk, B., Piech, K. (Eds.) (2009). Innowacyjność w skali makro i mikro. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.

Majchrzak, J., Mendel, T. (1999). Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

Ozimek, I., Gralak, K., Pomianek, I. (2019). Atrakcyjność turystyczna województw w Polsce – wybrane aspekty. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Peters, M., Pikkemaat, B. (2006). Innovation in Tourism. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 6 (3–4), 1–6. (Crossref)

Rapacz, A. (1994). Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Roman, M., Roman, M., Prus, P. (2020). Innovations in Agritourism: Evidence from a Region in Poland. Sustainability, 12 (12), 4858, https://doi.org/10.3390/su12124858 (Crossref)

Sołoma, L. (1999). Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.