DIVERSITY OF POLISH REGIONS IN THE LEVEL OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Main Article Content

Iwona Pomianek


Keywords : technical infrastructure, development potential, regional development, multivariate comparative analysis, Poland
Abstract

The study aims to identify spatial diversity and possible concentrations of 16 Polish regions regarding their infrastructure development levels in the period of 2005–2018. Measuring development of technical infrastructure requires the use of several variables due to its multidimensional character. It justifies the use of multivariate analysis. Based on the method of Hellwig’s development measure, three groups of regions were defined. Five of the analysed regions did not change their position in the 2018 ranking as compared to 2005. These were regions from the top three: Śląskie, Dolnośląskie and Małopolskie (south-western Poland), as well as two regions in the class with the lowest level of technical infrastructure development: Warmińsko-Mazurskie and Podlaskie (north-eastern Poland). Although the leader of both rankings, Śląski region, took the most favourable values in 2018 concerning density and quality of roads, density of railway lines or green areas in towns, as a typically industrial, mining-related, intensely urbanized region is has needed to cope with a serious problem with air pollution, relating from the smallest amount of gas pollution retained or neutralized. In the other side, the two weakest regions were characterised by valuable environmental conditions (Warmińsko-Mazurskie) and a large share of agricultural area (Podlaskie). These natural and economic conditions may, on the one hand, prevent the development of technical infrastructure (e.g. road construction in Natura 2000 areas), and on the other hand, maintenance of such infrastructure could be unprofitable for both local government units and its users.

Article Details

How to Cite
Pomianek, I. (2020). DIVERSITY OF POLISH REGIONS IN THE LEVEL OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19(3), 75–83. https://doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.3.30
References

Bank Danych Lokalnych GUS. Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [accessed 30.05.2020].

Bul, R. (2018). Oferta i siła oddziaływania lotniska Poznań-Ławica na obszar województwa wielkopolskiego w kontekście funkcjonowania sąsiednich portów lotniczych. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 44, 67–89.

Button, K. (1998). Infrastructure investment, endogenous growth and economic convergence. The Annals of Regional Science, 32, 145–162.

Chciałowski, M. (2018). The importance of transport infrastructure investments in regional development of the Norte region in Portugal and the Masovian voivodship in Poland. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 17 (4), 23–29. DOI 10.22630/ASPE.2018.17.4.48

Chrzanowska, M., Drejerska, N., Pomianek, I. (2013). Analiza porównawcza poziomu rozwoju gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego w latach 2002 i 2009 z wykorzystaniem metody kśrednich. [In:] W. Szkutnik (Ed.) Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 9–21.

Churski, P. (2014). Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności – konsekwencje dla ukierunkowania polityki rozwoju. Polityka Regionalna i Rozwój Regionalny, 25, 13–27.

Drejerska, N. (2010). Znaczenie infrastruktury transportowej dla rozwoju regionów w krajach OECD. Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów, 3, 1–9.

Górz, B., Kurek, W. (1999). Variations in technical infrastructure and private economic activity in the rural areas of Southern Poland. GeoJournal, 46, 231–242.

Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307–328.

Kaczmarek, T. (2017). Implementacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w miejskich obszarach funkcjonalnych. Przykład metropolii Poznań. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 40, 9–24.

Kapusta, F. (2012). Poziom infrastruktury technicznej i społecznej jako indykator i stymulator rozwoju regionalnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 31, 315–325.

Kołodziejczyk, D. (2014). Infrastruktura w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Agrobiznes 2014. Problemy ekonomiczne i społeczne, 360, 198–207.

Mucha-Leszko, B., Kąkol, M. (2010). Rozwój infrastruktury a proces konwergencji gospodarczej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 16, 127–139.

Nadolny, M. (2019). Pomiar poziomu koncentracji potencjału rozwojowego regionów w Polsce: wartość i dynamika w latach 2010–2017 oraz prognoza do 2020 r. Biuletyn KPZK, PAN, 273, 44–58.

Nowaczyk, P. (2018). The concept of development of West Pomerania’s coastal areas based on the polarizaton- diffusion model. [In:] D. Dujak, J.J. Strossmayer (Eds.) Proceedings of The 18th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management. University of Osijek, Osijek, 419–435.

Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.

Ozimek, I., Gralak, K., Pomianek, I. (2019). Atrakcyjność turystyczna województw w Polsce – wybrane aspekty. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Pomianek, I. (2016) Klasyfikacja gmin miejsko-wiejskich w Polsce według poziomu rozwoju społeczno- ekonomicznego. [In:] J. Sokołowski, G. Węgrzyn (Eds.) Polityka ekonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 450, 458–470.

Pomianek, I. (2019). Spatial diversity of counties of the Warsaw Capital Region in terms of the development degree of the tourism function in 2005–2017. Annals PAAAE, 21 (4), 383–393. DOI 10.5604/01.3001.0013.5953

Rietveld, P. (1989). Infrastructure and regional development. A survey of multiregional economic models. The Annals of Regional Science, 23, 255–274.

Rokicki, T. (2014). The influence of road transport infrastructure on tourist movement in selected European Union countries. Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów, 4, 3672–3680.

Satoła, Ł. (2015). Finansowe uwarunkowania realizacji inwestycji komunalnych. Roczniki Naukowe SERiA, 17 (1), 211–216.

Sharp, C.H. (1980). Transport and regional development with special reference to Britain. Transport Policy and Decision Making, 1, 1–11.

Thünen, J.H. von (1826). Der isolierte Staat in Beziehung auf Nationalökonomie und Landwirtschaft. Perthes, Hamburg.

Zarębski, P., Godlewska-Majkowska, H. (2013). Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle UE. [In:] H. Godlewska-Majkowska (Ed.) Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 43–85.

Zwolińska-Ligaj, M., Ciechańska, M. (2012). Infrastruktura techniczna jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Terespol. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2, 91–99.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.
Recommend Articles
Most read articles by the same author(s)