IMPACT OF HOTEL CLASSIFICATION IN POLAND ON THE QUALITY OF SERVICES RENDERED

Main Article Content

Irena Ozimek
Justyna Kozłowska


Keywords : hotel, categorisation, quality of services, consumer, Poland
Abstract

A hotel facility classification system makes it possible to standardise the quality of hotel services, and should guarantee hotel compliance with predefined requirements and criteria. In order to determine the impact of a hotel’s rating in Poland on the quality of services it offers, the authors conducted a survey which covered a sample of 226 respondents. Based on the study, it was established that the classification system affects the quality of services provided by the classified properties, and that consumers of hotel services are aware of the standards and amenities which the hotels they choose should offer. However, it is important to indicate that nearly half of the respondents noted that a hotel’s category does not always guarantee that the appropriate standard required by law is being maintained.

Article Details

How to Cite
Ozimek, I., & Kozłowska, J. (2020). IMPACT OF HOTEL CLASSIFICATION IN POLAND ON THE QUALITY OF SERVICES RENDERED. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19(3), 65–74. https://doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.3.29
References

Bank Danych Lokalnych GUS. Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [accessed 20.06.2020].

Blaszke, M., Skotarczak, T. (2015). Baza hotelowa jako element potencjału turystycznego miasta Szczecin. Europa Regionum, 24, 39–48.

Borkowski, S., Wszendybył, E. (2007). Jakość i efektywność usług hotelarskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Chroboczyńska, M. (2020). Stan dotychczasowych inwestycji hotelowych w Polsce. Retrieved from https://docplayer.pl/2944703-Stan-dotychczasowych-inwestycji-hotelowych-w-polsce.html [accessed 17.02.2020].

Cichocka, I., Krupa, J. (2016). Standardy jakości obsługi oraz oferta Spa & Wellness w obiekcie hotelarskim a oczekiwania potencjalnych klientów. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.

Dominik, P., Drogoń, W. (2009). Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego. ALMAMER, Warszawa.

e-Hotelarz.pl (2011). Kategoryzacja jest potrzebna hotelom i gościom. Retrieved from https://www.e-hotelarz.pl/artykul/3335/kategoryzacja-jest-potrzebna-hotelom-igosciom [accessed 17.02.2020].

Firlej, K., Spychalska, B. (2015). Wybrane uwarunkowania branży hotelarskiej w Polsce. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 8, 202–221.

Gołąb-Andrzejewska, E. (2014). Wpływ jakości usług na satysfakcję i kształtowanie lojalności gości hotelowych. Marketing i Rynek, 8, 1060–1067.

Jabłczyńska, J., Kopczyk, D. (2015). Preferencje użytkowników hoteli w zakresie produktu usług. MWSE, Wrocław. Jasinskas, E., Streimikiene, D., Svagzdiene, B., Simanavicius, A. (2016). Impact of hotel service quality on the loyalty of customers. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29 (1) 559–572. https://doi.org/10.1080/1331677X.2016.1177465

Liebfried A. von (2006). Gäste Vertrauen den Sternen. https://www.ahgz.de/konzepte-und-management/gaeste-vertrauen-den-sternen,607219681.html [accessed 17.02.2020].

Nawrocka, E., Oparka, S. (2007). Hotel w XXI wieku: zarządzanie w warunkach globalizacji. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław.

Obwieszczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarski i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Dz.U. 2017, poz. 2166 [Announcement of the Ministry of Sport and Tourism of 26 October 2017 regarding the publication of a uniform text of the Regulation of the Minister of Economy and Labour on hotel facilities and other facilities where hotel services are provided. Journal of Laws of 2017, item 2166].

Pawlicz, A. (2011). Jakość jako informacja rynkowa dla konsumentów usług turystycznych. [In:] A. Panasiuk (Ed.) Ekonomika turystyki i rekreacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Dz.U. 2004 nr 188, poz. 1945 [Regulation of the Minister of Economy and Labour of 19 August 2004 on hotel facilities and other facilities where hotel services are provided. Journal of Laws of 2004 No 188, item 1945].

Sala, J. (2019). Hotelarstwo. Usługi. Zarządzanie. Procesy koncentracji. PWE, Warszawa.

Sidorkiewicz, M., Pawlicz, A. (2015). Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne. Difin, Warszawa.

Stępniak, K. (2010). Usługi dodatkowe w obiekcie. Retrieved from http://www.horecanet.pl/uslugi-dodatkowe-obiekcie [accessed 27.04.2020].

Tulibacki, T. (2009). Organizacja pracy. Part I. WSiP, Warszawa. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Dz.U. 2019, poz. 884 z późn. zm. [The Act of 29 August 1997 on hotel services and services of tour leaders and tourist guides. Journal of Laws of 2019, item 884 as amended].

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.