INNOVATIVENESS OF ENTERPRISES IN POLISH TECHNOLOGY PARKS AND INCUBATORS

Main Article Content

Michał Borowy
Tomasz Pajewski
Joanna Rudawska


Keywords : echnology parks, technology incubators, enterprise innovativeness, innovation centres, start-up, spin-off
Abstract
Most of Polish small and medium-sized enterprises (SMEs) treat the implementation of a new product or service as too expensive, time-consuming and risky. The share of innovative industrial and service enterprises in the years 2015–2017 in the total number of these enterprises amounted to 18.5% and 10.4%, respectively. Most of these companies do not have their own R&D department. Therefore, for many of them the cooperation with innovation centres, such as technology parks or incubators would be a great opportunity to build a long-term competitive advantage. This study aims to assess the innovativeness of companies – tenants of the mentioned institutions.

Article Details

How to Cite
Borowy, M., Pajewski, T., & Rudawska, J. (2019). INNOVATIVENESS OF ENTERPRISES IN POLISH TECHNOLOGY PARKS AND INCUBATORS. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 18(3), 21–28. https://doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.3.28
References

th International Summit of Business Incubation and Technology Park Associations. Dortmund, Germany, 16-18 Nov 2002. Retrieved from http://www.spice-group.de/summit/?id=4 [accessed 29.08.2019].

Bąkowski, A., Mażewska, M. (eds.) (2015). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014 [Innovation and Entrepreneurship Centres in Poland. Report 2014]. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań, Warszawa.

Borowy, M. (2012). Parki nauki jako element otoczenia biznesowego innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej - przykład Parku Ideon w Szwecji [Science Parks as an Element of the Business Environment of Innovative Academic Entrepreneurship - an Example of Ideon Park in Sweden]. EPISTEME: Czasopismo Naukowo- -Kulturalne, 15, 253-258.

Borowy, M. (2017). Transfer wiedzy i innowacji z sektora nauki do otoczenia gospodarczego (na przykładzie publicznych uczelni przyrodniczych w Polsce) [Knowledge and Innovation Transfer from the Science Sector to the Economic Environment (on the Example of Life Sciences Universities in Poland)]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Felsenstein, D. (1994). University-Related Science Parks - "Seedbeds" or "Enclaves" of Innovation? Technovation, 14(2), 93-110. (Crossref)

Główny Urząd Statystyczny (2018). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017 [Innovative Activity of Enterprises in Poland in 2015-2017]. Warszawa, Szczecin, 3.

Główny Urząd Statystyczny (2019). Nauka i technika w 2017 r. [Science and Technology in 2017]. Warszawa, Szczecin 2019, 23.

Haiduk, T. 2018. Statement a member of the management board of Siemens Polska. [In:] Z. Piątek, Jaka jest innowacyjność polskich MŚP? Przedstawiamy raport "Smart Industry Polska 2018. Industry 4.0. Retrieved from http://przemysl-40.pl/index.php/2018/05/10/jaka-jest-innowacyjnosc-polskich-msp-raport-smart-industry-polska-2018/ [accessed 16.07.2019].

Hołub-Iwan, J., Olczak, A.B., Chleba, K. (2012). Benchmarking parków technologicznych w Polsce - edycja 2012 [Benchmarking of technology parks in Poland - 2012 edition], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Kandefer, K., Ogracka-Klepacz, A., Pawluczuk, A. (2007). Badanie przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych [Research on Entrepreneurship among University Students and Graduates], [In:] M.A. Weresa (ed.) Transfer wiedzy z nauki do biznesu doświadczenia regionu Mazowsze [Transfer of Knowledge from Science to Business: Experience of the Mazovian Region], Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Kurznack, L., Timmer, L. (2019). Winning strategies for the long term. How to create value and enhance competitiveness in the age of disruption and short-termism. KPMG in the Netherlands, 5. Retrieved from https://home.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2019/advisory/winning-strategies-for-the-long-term.pdf [accessed 29.08.2019].

Mas-Verdu, F., Riveiro-Soriano, D., Roig-Tierno, N. (2015). Firm Survival: The Role of Incubators and Business Characteristics. Journal of Business Research, 68, 4, 793-796. (Crossref)

Matusiak, K.B. (ed.) (2011). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Wydanie III [Innovations and Technology Transfers. Glossary, III Edition], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Matusiak, K.B. (2010). Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce [Conditions for Development of Support Infrastructure in Poland]. [In:] B. Matusiak (ed.) Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce.

Raport 2010 [Innovation and Entrepreneurship Centres in Poland. Report 2010]. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Mażewska, M., Tórz, A. (2019). Raport z badania parków technologicznych 2019 [Report on the Survey of Technology Parks 2019]. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań, Warszawa.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Siemens (2018). Smart Industry Polska 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce. Raport z badań [Innovation in micro-, small and medium-sized manufacturing enterprises in Poland. Research report]. Warszawa.

Najwyższa Izba Kontroli (2016). NIK o działalności ośrodków innowacji [NIK about innovation service activities]. Warszawa. Retrieved from https://www.nik.gov.pl/aktualności/nik-o-dzialalnosci-osrodkow-innowacji.html [accessed 29.08.2019].

Nawrocki, T. (2015). Problematyka pomiaru i oceny innowacyjności przedsiębiorstw [Problems of measuring and assessing enterprises innovativeness], Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie 79, 1930, 217-226.

OECD, Eurostat (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie [Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Third Edition]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.

OECD, Eurostat (2018). Oslo Manual. Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation, 4th Edition. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg.

Rudawska, J. (2016). Parki Technoogiczne na rzecz współdziałania i innowacji spolecznych. [In:] A. Olejniczuk- Merta (ed.) Innowacje społeczne. Jak mierzyć efekty innowacji społecznych? Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.

Rudawska, J. (2017). Innowacyjność organizacji - istota i pomiary [Innovativeness of Organisation - the Essence and Measurement]. Europa Regionum 31, 9-21. (Crossref)

Skowrońska, A., Tarnawa, A. (2018). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [Report on the condition of the small and medium-sized enterprise sector in Poland]. PARP, Warszawa, 17.

Starczewska-Krzysztoszek, M. (2014). Konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Uwarunkowania regulacyjne i finansowe. Raport z badań "Monitoring kondycji sektora MMŚP 2014". Conference "Konkurencyjność sektora MMŚP'2014 ["Competitiveness of MSME sector 2014"]. Lewiatan, Sejm of the Republic of Poland, Warszawa.

Wójcik-Karpacz, A., Rudawska, J. (2016). Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości w Polsce [Institutional Forms of Supporting Entrepreneurship]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research papers of Wrocław University of Economics, 419, 248-264. (Crossref)

Wojnicka, E. (2004). System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw. ISP PAN, Gdańsk.

Yusubova, A., Andries, P., Clarysse, B. (2019). The Role of Incubators in Overcoming Technology Ventures' Resource Gaps at Different Development Stages. R&D Management and John Wiley & Sons. (Crossref)

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.