THE RATIONAL USE OF POLISH SOILS AS A CHALLENGE FOR SCIENCE, ADVICE, AND AGRICULTURAL PRACTICE

Main Article Content

Stanisław Krasowicz
Mariusz Matyka
Andrzej Madej


Keywords : rational use of soils, agricultural production space, challenges, science, advice, agricultural practice
Abstract

Aim: To present the rational use of Poland’s soils as a challenge for science, advice, and agricultural practice. Methods: Comparative analysis using tabular data and graphical presentations. Results: Compared to many European Union (EU) countries, Poland has a significant area of agricultural land, which, however, is systematically decreasing. It is of great importance to shape the environmental awareness of both farmers and society as a whole, aimed, among other things, at demonstrating all the functions of soils. Conclusions: Rational management of the soil environment should include recognizing all functions of soils, identifying threats, and delimiting areas sensitive to soil degradation processes. It is necessary to implement legal and financial instruments leading to the reduction or elimination of threats and the need to take into account regional specificities. Furthermore, the rational management of Poland’s soils is a strategic objective and important call for the whole of society. The basic prerequisites for implementing this program are the comprehensiveness of the assessment and the cooperation of science and counselling with local and administrative authorities and the agricultural self-government.

Article Details

How to Cite
Krasowicz, S., Matyka, M., & Madej, A. (2023). THE RATIONAL USE OF POLISH SOILS AS A CHALLENGE FOR SCIENCE, ADVICE, AND AGRICULTURAL PRACTICE. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 22(1), 17–25. https://doi.org/10.22630/ASPE.2023.22.1.2
References

Chyłek, K.E., Kopiński, J., Madej, A., Matyka, M., Ostrowski, J., Piórkowski, H. (2017). Uwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polsce (Conditions and directions of bioeconomy development in Poland). MRiRW-ITP, Warszawa.

Czudec, A., Kata, R., Miś, T. (2017). Efekty polityki rolnej Unii Europejskiej na poziomie regionalnym (Effects of the agricultural policy of the European Union at the regional level). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Gołębiewska, B., Chlebicka, A., Maciejczak, M. (2016). Rolnictwo a środowisko. Bioróżnorodność i innowacje środowiskowe w rozwoju rolnictwa (Agriculture and the environment. Biodiversity and environmental innovations in agricultural development). Wydawnictwo WieśJutra, Warszawa.

GUS (2000-2020). Roczniki statystyczne rolnictwa (Statistical yearbooks of agriculture). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Hamidov, A., Helming, K., Balla, D. (2016). Impact of agricultural land use in Central Asia: a review. Agronomy for Sustainable Development, 36, 6. https://doi.org/10.1007/s13593-015-0337-7

Jadczyszyn, J. (2009). Regionalne zróżnicowanie obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w Polsce (Regional differentiation of problem areas of agriculture in Poland). IUNG-PIB, Puławy.

Józefaciuk, A., Józefaciuk, C. (1996). Ochrona gruntów przed erozją (Soil protection against erosion). Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Kapusta, F. (2017). Ewolucja bezpieczeństwa żywnościowego Polski i jej mieszkańców na początku XXI wieku (Evolution of food security in Poland and its inhabitants at the beginning of the 21st century). Zagadnienia Eko-nomiki Rolnej, 1, 161-178.

Kopiński, J., Matyka, M. (2016). Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie (Evaluation of regional differences in the interdependence of natural and organizational and production factors in Polish agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 57-79.

Krasowicz, S. (2012). Przesłanki racjonalnego wykorzystania gleb w Polsce (Reasons for rational use of soils in Poland). Roczniki Naukowe SERiA, 14(5), 113-117.

Krasowicz, S., Kuś, J. (2010). Kierunki zmian w produkcji rolniczej w Polsce do roku 2020 - próba prognozy (Directions of changes in agricultural production in Poland until 2020 - an attempt at forecasting). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 5-18.

Krasowicz, S., Kuś, J. (2015). Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce (Regional conditions of agricultural production in Poland). [in:] Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (Scientific research in the process of shaping the Polish vision of the Common Agricultural Policy and the Common Fisheries Policy). III Kongres Nauk Rolniczych Nauka - Praktyce. Warszawa.

Kuś, J., Matyka, M. (2013). Zróżnicowanie warunków przyrodniczych i organizacyjnych produkcji rolniczej w Polsce (Differentiation of natural and organizational conditions of agricultural production in Poland). [in:] S. Zegar (ed.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (From research on socially sustainable agriculture). Raport PW IERiGŻ-PIB, 20, Warszawa, 47-70.

Nowak, A. (2017). Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej (Competitiveness of agriculture in Eastern Poland). Rozprawy Naukowe UP, Lublin.

Pajewski, T., Gołębiewska, B. (2018). Rolnictwo a środowisko. Efekty zewnętrzne w systemach produkcji rolnej (Agriculture and the environment. External effects in agricultural production systems). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Sadowski, A. (2017). Wyżywieniowe i środowiskowe funkcje światowego rolnictwa - analiza ostatniego półwiecza (Nutritional and environmental functions of world agriculture - an analysis of the last half-century). Wy-dawnictwo UP, Poznań.

Siebielec, G. (2017). Stały monitoring gleb użytków rolnych Polski (Constant monitoring of agricultural soils in Poland). Studia i Raporty IUNG-PIB, 51(5), 57-72.

Smędzik-Ambroży, K. (2018). Zasoby a zrównoważony rozwój rolnictwa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej (Resources and sustainable development of agriculture in Poland after accession to the European Union). PWN, Warszawa.

Smith, P., House, I.J., Bustamante, M., Sobocká, J., Harper, R., Pan, G., West, P.C., Clark, J.M., Adhya, T., Rumpel, C., Paustian, K., Kuikman, P., Cotrufo, M. F., Elliot, J.A., McDowell, R., Griffiths, R.I., Asakawa, S., Bondeau, A., Jain, A.K., Meersmans, J., Pugh, T.A.M. (2016). Global change pressures on soils from land use and management. Global Change Biology, 22, 1008-1028. https://doi.org/10.1111/gcb.13068

Staniszewski, J., Czyżewski, A. (2019). Rolnictwo Unii Europejskiej w procesie zrównoważonej intensyfikacji (Agriculture of the European Union in the process of sustainable intensification). PWN, Warszawa.

Stuczyński, T., Kozyra, J., Łopatka, A., Siebielec, G., Jadczyszyn, J., Koza, P., Doroszewski, A., Wawer, R., Nowocień, E. (2007). Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce (Natural conditions of agricultural production in Poland). Studia i Raporty IUNG-PIB, 7, 77-115.

Stuczyński, T., Łopatka, A. (2009). Prognoza przekształceń gruntów rolnych na cele związane z urbanizacją w perspektywie roku 2030 (Forecast of transformation of agricultural land for purposes related to urbanization in the perspective of 2030). Studia i Raporty IUNG-PIB, 14, 259-271.

Sulewski, P., Wąs, A., Kłoczko-Gajewska, A., Kobus, P., Pogodzińska, K., Gołaś, M. (2020). Ekoefektywność towarowych gospodarstw rolnych w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Uchwała Rady Ministrów nr 223/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletnie-go pod nazwą "Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020" (Resolution of the Council of Ministers No. 223/2015 of 15 December 2015 on establishing a longterm program entitled "Supporting activities in the field of protection and rational use of agricultural production space in Poland and shaping the quality of plant raw materials for the years 2016-2020").

Van Vliet, J., De Groot, H.L.F., Rietveld, P., Verburg, P.H. (2015). Manifestations and underlying drivers of agri-cultural land use change in Europe. Landscape and Ur-ban Planning, 133, 24-36. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.09.001

Wrzochalska, A., Kurowska, M. (2023). (2023). Sprawozdanie z działalności IERiGŻ-PIB w 2022 r. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Zegar, J. S. (2018). Kwestia agrarna w Polsce (Agrarian is-sue in Poland). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Zegar, J. S. (2021). Zarys długookresowej strategii rozwoju rolnictwa w Polsce (Outline of a longterm agricultural development strategy in Poland). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.
Recommend Articles