BEING A WOMAN IN ACADEMIA: RESEARCH IN THE CONTEXT OF CAREER EXPERIENCES

Main Article Content

Fidan Bural Yayla
Mustafa Yıldırım


Keywords : gender, female academics, career barrier
Abstract

have an advantageous position, are subject to various obstacles. Methods: In the research, phenomenological research design – one of the qualitative research methods – was used. The research’s study group consisted of 20 female faculty members, including three research assistants, six teaching assistants, six assistant professors, two associate professors and three professors working in various cities in Turkey. The branches of the participants and the institutions they work vary. The study group was determined by using the snowball sampling method. In this study, a semi-structured interview type was used. As a data collection tool, a semi-structured interview form was prepared by the researcher. Results: After, expert opinions were taken, and final corrections were made and used as a data collection tool. As a result of the research, the obstacles that female academics face in their work lives, the reasons for these obstacles and the coping strategies that female academics have developed to cope with these obstacles have been revealed. Conclusions: The results of the research indicate that even academics, who have a status in society and require a high level of education, are exposed to various career barriers. Therefore, it is possible to say that gender discrimination affects all women regardless of their status and education level, albeit at different levels and forms.

Article Details

How to Cite
Bural Yayla, F., & Yıldırım, M. (2022). BEING A WOMAN IN ACADEMIA: RESEARCH IN THE CONTEXT OF CAREER EXPERIENCES. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 21(1), 35–43. https://doi.org/10.22630/ASPE.2022.21.1.4
References

Ademe, G., Singh, M. (2015). Factors affecting women’s participation in leadership and management in selected public higher education institutions in Amhara Region, Ethiopia. European Journal of Business and Manage¬ment, 7 (31), 18–29.

Arslan, G.E. (2014). Türkiye’de çalışan kadın olmak ve kadın akademisyenler. Akademik Bülten, Gazi Üniver¬siteli Öğretim Üyeleri Derneği Yayını, 12 (1), 36–40.

Bingöl, O. (2014). Toplumsal cinsiyet olgusu ve Türkiye’de kadınlık. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16, 108–114. (Crossref)

Bourdieu, P. (2001). Masculine Domination. Polity Press, Cambridge.

Coşkuner, S. (2013). Akademisyenlerin iş ve aile karakter¬istiklerinin evlilik, aile ve yaşam tatmini ile ilişkisi: İş ve aile çatışmasının aracı rolü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara [PhD thesis].

Creswell, J.W. (2012). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. SAGE Publications, California.

Demir, S. (2018). Akademide kadın: Farklı disiplinlerden kadınların akademideki yeri ve aile yaşamlarıyla etkileşimi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Der¬gisi, 6 (1), 187–210. (Crossref)

Dlamini, E.T., Adams, J.D. (2014). Patriarchy: A case of women in institutions of higher education. Perspectives in Education, 32. 121–133.

Ekine, A.O. (2018). Women in Academic Arena: Struggles, Strategies and Personal Choices. Gender Issues, 35, 318–329. https://doi.org/10.1007/s12147-018-9212-6 (Crossref)

Gerdek, K. (2017). Kariyer yaşamında karşılaşılan engeller ve iş yaşam yalnızlığı arasındaki ilişkinin belirlenmes¬ine yönelik kadın akademisyenler üzerine bir araştırma. Avrasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trab¬zon [master thesis].

Gökkaya, V.B. (2014). Cam tavan, kadın ve ekonomik şiddet. International Journal of Social Science, 2 (26), 371–383. (Crossref)

Kandiyoti, D. (2015). Cariyeler, bacılar, yurttaşlar (5. b.). Metis Yayınevi, İstanbul.

Keskin, S. (2018). Türkiye’de eğitim düzeyine göre kadın¬ların iş hayatındaki yeri. Kadın Araştırmaları Dergisi, (17), 1–30.

Kozak, M. (2017). Bilimsel araştırma: Tasarım, yazım ve yayım teknikleri (3. b.). Detay Yayıncılık, Ankara.

Öztan, E., Doğan, S.N. (2015). Akademinin cinsiyeti: Yıldız Teknik Üniversitesi örneği üzerinden üniversite ve toplumsal cinsiyet. Çalışma ve Toplum, 46 (3), 191–122.

Sarı, E., Çevik, A. (2009). Kadın İçin Kariyer Gelişiminin Önemi. Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi Bildiri Kitapçığı, 1, 65–74.

Sarıoğlu, B. (2019). Verilerle Türkiye’de Kadın Cinayetleri. My Security Analytics. Retrieved from https://mysecu-rityanalytics.com/verilerle-turkiyede-kadin-cinayetleri/ [accessed: 05.05.2021].

Şentürk, B. (2015). Çokuz ama yokuz: Türkiye’deki akad¬emisyen kadınlar üzerine bir analiz. Viraverita E-Dergi, (2), 1–22.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11.b.). Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Yorgun, S. (2010). Sömürü, koruma ve pozitif ayrımcılıktan çalışma hayatının egemen gücü olmaya doğru kadınlar: 21. yüzyıl ve pembeleşen çalışma hayatı. Sosyoeko¬nomi, 11 (11), 167–190.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.
Recommend Articles