INNOVATIVENESS OF POLAND AND POLISH REGIONS AGAINST THE BACKGROUND OF OTHER EUROPEAN UNION COUNTRIES

Main Article Content

Irena Ozimek
Agnieszka Bobola
Julita Szlachciuk


Keywords : innovativeness, enterprises, intellectual property, exclusive right, patent, protection law, registration right, voivodships
Abstract
The aim of the study is to analyse the diversity of the innovation scale of particular voivodships in Poland as well as to present Poland’s innovativeness in comparison to other countries. The authors of this paper have carried out scientific studies and analyses, taking into consideration the data for 2010–2017, published, among others, by Central Statistical Office (Główny Urząd Statystyczny), the European Commission and the Patent Office of the Republic of Poland (Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej). The scope of the analyses concerned the innovative activities of Poland against the background of other countries, in particular, the European Union Member States as well as the diversification of the innovative activity of entrepreneurs conducting business activity in particular voivodships in Poland. It should be noted that there is a significant regional differentation in this respect.

Article Details

How to Cite
Ozimek, I., Bobola, A., & Szlachciuk, J. (2018). INNOVATIVENESS OF POLAND AND POLISH REGIONS AGAINST THE BACKGROUND OF OTHER EUROPEAN UNION COUNTRIES. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 17(3), 75–84. https://doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.3.39
References

Baruk, J. (2015). Czy kierownicy inspirują tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach? Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 83, 25-34.

Drucker, P.F. (1998). On the Profession of Management. Harvard Business Scholl Press, Boston.

Duda, J. (2013). Rola i znaczenie innowacji w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 786. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64 (1), 555-568.

European Commission (2017). Regional Innovation Scoreboard. Retrieved from https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en [accessed: 10.08.2018].

European Commission (2018a). European Innovation Scoreboard. Retrieved from http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en [accessed: 04.10.2018].

European Commission (2018b). EIS database. Ref. Ares(2018)3381720. Retrieved from https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30282 [accessed: 03.10.2018].

Główny Urząd Statystyczny (2017). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016. Dział Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa.

Kopaliński, W. (2006). Podręczny słownik wyrazów obcych. Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa.

Kotler, Ph. (2004). Marketing od A do Z. PWE, Warszawa.

Lei, S., Ma, W. (2013). Motivation to Innovation - The Driving Force of Reward-Based Organizational Knowledge Management for New Product Development Performance. [In:] M. Wang (Eds.), Knowledge Science, Engineering and Management. KSEM 2013. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 8041. Springer, Berlin - Heidelberg. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-642-39787-5_15 [accessed: 03.10.2018]. (Crossref)

Limański, A. (2011). Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 23, 135-147.

Lisowska, R. (2008). Bariery rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich na przykładzie województwa łódzkiego. [In:] N. Daszkiewicz (Ed.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju. CEDEWU, Warszawa, 35.

Montoya-Weiss, M.M., Calantone, R. (1994). Determinants of new product performance: A review and meta-analysis. Journal of Product Innovation Management, 11, 397-417. (Crossref)

Organisation for Economic Co-operation and Development (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edn. OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264013100-en. (Crossref)

Ozimek, I. (2009). Innowacyjność a ochrona własności intelektualnej. [In:] I. Ozimek (Ed.), Kreator innowacyjności w agrobiznesie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 5-11.

Prandecki, K. (2013). Innowacyjność a rozwój - ujęcie teoretyczne. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2 (36), 5-15.

Repetowski, R. (2008). Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 10, 173-187. (Crossref)

Sawicka, J. (1998). Psychospołeczne uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet. [In:] J. Sawicka (Ed.), Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem drobnej przedsiębiorczości. Vol. 2. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Sawicka, J. (2000). Założenie i prowadzenie małego i średniego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

SC Johnson College of Business, INSEAD, World Intellectual Property Organization (2018). Global Innovation Index 2018. Energizing the World with Innovation. 11th edn. Retrieved from https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report# [accessed: 03.10.2018].

Schumpeter, J. (1949). Economic Theory and Entrepreneurial History, Change and the Entrepreneur. [reprint] J. Schumpeter (1989). Essays on Entrepreneurs, Innovations, Business Cycles and the Evolution of Capitalism. Transaction Publishers, New Brunswick, NJ.

Simpson, P.M., Siguaw, J.A., Enz, C.A. (2006). Innovation orientation outcomes: The good and the bad. Journal of Business Research, 59 (10-11), 1133-1141. (Crossref)

Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2018). Patent activity of the agrarian sector in the context of its development in global economy. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 17 (2), 89-96. (Crossref)

Sławińska, M. (2015). Innowacje marketingowe w działalności przedsiębiorstw handlowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, 49 (1), 157-167. (Crossref)

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2017). Raport roczny. Warszawa.

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej [Act of 30 May 2008 on certain forms of supporting innovative activity]. Journal of Laws of 2018, item 141.

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej [Act of 9 November 2017 on amending certain acts with the aim of improving the legal environment of innovative activities]. Journal of Laws of 2017, item 2201.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.