BARRIERS AND FACTORS SUPPORTING AGRITOURISM AND ECO-AGRITOURISM ACTIVITIES IN THE BUG VALLEY MUNICIPALITIES IN THE OPINION OF FARM OWNERS

Main Article Content

Katarzyna Radwańska
Dominik Dąbrowski
Janusz Sokół


Keywords : agritourism, eco-agritourism, conventional farms, ecological farms, Bug valley
Abstract
The objective of the study was to present the barriers as well as factors which, in the opinion of farm owners inhabiting the Bug valley municipalities of the three voivodeships (Lubelskie, Podlaskie and Mazowieckie) support the agritourism and eco-agritourism activities. The result of the survey carried out amongst 99 farm owners, is, among others, a conclusion that from amongst the many barriers in the development of rural tourism, the lack of habit of weekend leisure in potential tourists is the most significant one, whilst the time-consuming and expensive process of transforming the farms into ecological farms, disproportionate towards the profitability of venture is the factor which limits the creation of eco-agritourism farms to the greatest extent. Natural values, quietness and peace prevailing in the vicinity of such farms are the factors which support the development of such activities above all.

Article Details

How to Cite
Radwańska, K., Dąbrowski, D., & Sokół, J. (2019). BARRIERS AND FACTORS SUPPORTING AGRITOURISM AND ECO-AGRITOURISM ACTIVITIES IN THE BUG VALLEY MUNICIPALITIES IN THE OPINION OF FARM OWNERS. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 18(1), 63–70. https://doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.1.7
References

Bernat, S. (2010). Walory, zagrożenia i ochrona krajobrazu przygranicznego odcinka doliny Bugu. Problemy Ekologii Krajobrazu, 26, 257-269.

Haas, G., Wetterich, F., Köpke, U. (2000). Life cycle assessment of intensive, extensified and organic grassland farms in southern Germany. [In:] T. Alföldi, W. Lockeretz, U. Niggli (Eds.), Proceedings 13th International IFOAM Scientific Conference, 28-31.09.2000, Basel, 157.

Mocior, E. (2014). Rola agroturystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich powiatu włodawskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu, 37, 103-111.

Szałda, (M). 2002. Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim, WODR, Modliszewice [duplicated manuscript].

Tyburski, J., Żakowska-Biemans, S. (2007). Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Wojciechowski, K.H., Bernat, S., Czubla, P., Janicki, R. (2002). Elementy zagospodarowania dorzecza istotne dla walorów przyrodniczych doliny Bugu. [In:] A. Dombrowski, Z. Głowacki, W. Jakubowski, I. Kovalchuk, Z. Michalczyk, M. Nikiforov, W. Szwajgier, K.H. Wojciechowski (Eds.), Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan - Zagrożenia - Ochrona. Fundacja IUCN Poland, Warszawa, 456-462.

Szałda, (M). 2002. Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim, WODR, Modliszewice 2002, maszynopis powielony.

Zaręba, D. (2006). Ekoturystyka, PWN, Warszawa.

Zawadka, J. (2007). Skala i tendencje zmian liczby kwater agroturystycznych na terenie województwa lubelskiego. [In:] I. Sikorska-Wolak (Ed.), Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Zawadka, J. (2010). Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Zawadka, J. (2012). Preferencje turystów dotyczące wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych na Lubelszczyźnie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 84, 167-179.

Zawadka, J., Pietrzak-Zawadka, J. (2016). Zachowania i oczekiwania turystów dotyczące wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych funkcjonujących na obszarach przyrodniczo cennych. Ekonomia i Środowisko, 1, 117-128.

Żelezik, M. (2009). Dlaczego rolnictwo ekologiczne. Rocznik Świętokrzyski. Seria B. Nauki Przyrodnicze, 30, 155-166.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.