THE ROLE OF MANAGERS IN IMPLEMENTING ETHICAL PRINCIPLES IN SELECTED ENTERPRISES OF THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP

Main Article Content

Agnieszka Szymankowska


Keywords : human management, business ethics, ethical management
Abstract

In companies, it is necessary to set boundaries and norms of conduct, to supervise their implementation, and to implement them consistently through the efforts of a manager who has an impact on the activities of his employees. The research goal is to identify employee views on the implementation of ethical principles in the company, as well as to define the role of a manager in this process. A hypothesis has been formulated: in the surveyed enterprises, managers apply ethical principles resulting from ethical codes binding in the company, known to everyone. The conclusions of the primary study on a group of employees forced the hypothesis to be rejected. They also showed that ethical principles are created based on a manager’s instructions or based on management/owner guidelines, and the ethical aspect is an important element of a good manager’s work. The application of appropriate rules may affect the functioning of the enterprise.

Article Details

How to Cite
Szymankowska, A. (2019). THE ROLE OF MANAGERS IN IMPLEMENTING ETHICAL PRINCIPLES IN SELECTED ENTERPRISES OF THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 18(4), 113–120. https://doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.4.51
References

Bartkowiak, P., Niewiadomski, P. (2011). Menedżer a kierownik organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 48, 25-36.

Byars, S.M., Stanberry, K. (2018). Business Ethics. Open- -Stax. Rice University, Houston.

Chwistecka-Dudek, H. (2015). Etyka biznesu - nowa tendencja w zarządzaniu. In: M. Pawlak (Ed.) Nowe tendencje w zarządzaniu. Wydawnictwo KUL, Lublin.

Gasparski, W. (2019). Biznes, etyka, odpowiedzialność. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Klimek, J. (2014). Etyka biznesu w warunkach silnej konkurencji. Studia Ekonomiczne, 180, Part 1, 94-105.

Klimek, J. (2014). Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Difin, Warszawa.

Kopka, J. (2013). O koniecznej tożsamości etyki biznesu i etyki ogólnej. In: Ł. Sułkowski, G. Ignatowski (Eds.) Etyka w służbie biznesu. Studia i Monografie, 44. Społeczna Akademia Nauk, Łódź.

Kubik, K. (2012). Profesjonalizm menedżera determinantą sukcesu organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Technicznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 93, 21-33.

Kwarcińska, A. (2015). Corporate Social Responsibility jako zobowiązanie moralne biznesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 10, 157-165.

Leoński, W. (2016). Kodeks etyczny jako instrument społecznej odpowiedzialności biznesu. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 22, 257- -263. (Crossref)

Mackie, J.E., Taylor, A.D., Finegold, D.L., Daar, A.S., Singer, P.A. (2006). Lessons on ethical decision makingfrom the bioscience industry. PLoS Medicine, 3 (54), e129, https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0030129 (Crossref)

Matuszewska, A. (2017). Istota i znaczenie etyki. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 26, 405-416.

Monahan, K. (2012). A Review of the Literature Concerning Ethical Leadership in Organizations. Emerging Leadership Journeys, 5 (1), 56-66.

Moss, M. (2002). Spreading the ethical word. Information Management Journal, 36 (4), 42.

Mroziewski, M. (2014). Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Paliwoda-Matiolańska, A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. C.H. Beck, Warszawa.

Rabiański, R. (2013). Biznes odpowiedzialny społecznie. Odpowiedzialność czy wizerunek. In: Ł. Sułkowski, G. Ignatowski (Eds.) Etyka w służbie biznesu. Studia i Monografie, 44. Społeczna Akademia Nauk, Łódź.

Skrzek-Lubasińska, M., Dyjas-Pokorska, A., Kudrewicz- -Roszkowska, M., Makuch, Ł., Stanek-Kowalczyk, A., Uhl, H. (2011). Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Raport. Retrieved from https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2011_ocena_csr.pdf [accessed: 13.12.2019].

Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. Jr (2011). Kierowanie. PWE, Warszawa.

Szczupaczyński, J. (2010). Zarządzanie a etyka w opinii menedżerów średniego i wyższego szczebla. Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, 4, 63-74 (Crossref)

Szejniuk, A. (2016). Etyka menedżerska w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Journal of Modern Science, 1, 89-104.

Thornton, L. (2009). Leadership ethics training: Why is it so hard to get it right? Training + Development. Retrieved from https://leadingincontext.com/2009/09/11/leadership-ethics-training [accessed: 13.12.2019].

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.