UNEMPLOYMENT IN THE MAZOWIECKIE VOIVODESHIP – EFFECTS AND METHODS OF LIMITATIONS

Main Article Content

Marzena Kacprzak


Keywords : unemployment, labour market, economic activity, Mazowieckie Voivodeship, Poland
Abstract
Unemployment is an economic phenomenon where part of the working-age population are unable to find jobs despite seeking employment. The actual job search amongst the unemployed can be more or less intense. The Mazowieckie Voivodeship is characterized by high spatial diversity in the standard of living of the inhabitants and the conditions of economic development. On the one hand, the voivodeship boasts the highly economically developed capital of the country, on the other, there are medium or relatively underdeveloped areas. The aim of the article is to indicate the range of the phenomenon of unemployment in the Mazowieckie Voivodeship and to indicate the effects and methods of reducing it. The concept of unemployment is presented, the research methodology is outlined and the unemployment of Mazowieckie Voivodeship is analysed.

Article Details

How to Cite
Kacprzak, M. (2019). UNEMPLOYMENT IN THE MAZOWIECKIE VOIVODESHIP – EFFECTS AND METHODS OF LIMITATIONS. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 18(4), 49–57. https://doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.4.44
References

Bańka, A. (1992). Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej [Unemployment. A textbook of psychological aid]. Print-B, Poznań.

Boguszewski, R. (2019). Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży [Ambitions, aspirations and life designs of the youths]. In: M. Grabowska, M. Gwiazda (Eds.), Raport. Młodzież 2018. Centrum Badania Opinii Społecznej, Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomani, Warszawa, 88.

Borkowski, T., Marcinkowski, A. (1999). Socjologia bezrobocia [Sociology of unemployment]. Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice.

Drejerska, N. (2018). Przemiany sektorowej struktury zatrudnienia ludności wiejskiej [Changes in the sectoral employment structure of the rural population]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Drejerska, N., Chrzanowska, M., Pomianek, I. (2014). Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia [Suburban zone of Warsaw. Selected issues]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Drela, K. (2015). Socjologia i inne nauki o pracy i bezrobociu - część II [Sociology and other science about employment and unemployment - Part II. Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek, 1, 75-86.

GUS (2014). Prognoza demograficzna ludności Polski na lata 2014-2050 [A Demographic Forecast for Poland for 2014-2050]. Warszawa.

GUS (2018). Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2018 r. Analizy statystyczne [Report on the socio-economic situation of the Mazowieckie voivodship 2018. Statistical analyses]. Warszawa.

GUS (2019). Rynek pracy w województwie mazowieckim 2018. Analizy statystyczne [Labour market in Mazowieckie voivodship in 2018. Statistical analyses]. Warszawa.

GUS (2019). XX-lecie województwa mazowieckiego [20 years of the Mazowieckie voivodship]. Warszawa.

Kacprzak, M. (2008). Aktywne formy rozwiązywania problemów bezrobocia na przykładzie działań Powiatowych Urzędów Pracy [Active methods of solving unemployment problems on the example of the activities of the County Job Offices]. In: J. Sawicka (Ed.), Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy. Badania empiryczne. Wydawnictwo SGGW,Staszewska Warszawa.

Kamerschen, D.R., McKenzie, R.B., Nardinelli, C. (1991). Ekonomia [Economics]. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.

Kwiatkowski, E. (2007). Bezrobocie. Podstawy teoretyczne [Unemployment. Theoretical basics]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Łotocka, M. (Ed.) (2014). Badanie osób młodych na mazowieckim rynku pracy [A study in young people on Mazowieckie's labour market]. Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa.

Luck, A., Jankowska, A. (2016). Raport: Sytuacja osób młodych w woj. mazowieckim. Diagnoza z perspektywy systemu edukacji, rynku pracy oraz funkcjonujących form i obszarów wsparcia. Rekomendacje dla IRP [2016 Report: The situation of the youth in Mazowieckie Voivodship. A Diagnosis from the perspective of the education system, labour market and the existing forms and areas of support. Recommendations for IRP]. Warszawa.

Mlonek, K. (1999). Bezrobocie w Polsce XX wieku w świetle badań [Unemployment in Poland in the 20th century]. Krajowy Urząd Pracy, Warszawa.

Owczarczyk, A. (2011). Bezrobocie a zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce w latach 1998-2007 [Unemployment against employment in small and medium-sized businesses in Poland in 1998- -2007]. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 248, 219-236.

Śmilgin, M. (2006). Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji [Individual and social effects of unemployment against globalization]. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 8, 423-434. Retrieved from http://ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/31_smilgin.pdf [accessed: 23.11.2019].

Staszewska, E. (2012). Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu [Legal measures of preventing unemployment]. LEX e Wolters Kluwer business, Warszawa.

Szylko-Skoczny, M., Możdżeńska-Mrozek, D. (1992). Społeczne skutki bezrobocia w wymiarze lokalnym: raport z badań empirycznych [Social consequences of unemployment in the local dimension: a report from empirical research]. Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, Warszawa.

Woźniak, B. (2008). Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy [Unemployment of balance and imbalance versus the state policy of the labour market]. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.