Working Capital Management Strategy and Selected Measures of Financial Security for Dairy Cooperatives in Poland

Main Article Content

Marzena Ganc


Keywords : Cooperative creameries, Working capital, Financial security
Abstract
The article evaluates select financial security indicators from groups of dairy cooperatives, and examines the relationship between the net working capital ratio and these indicators, in order to illustrate the strength of the relationship between pursued strategies and financial security. Most of the surveyed entities pursued a conservative strategy in the area of working capital management. The greatest relation between the share of net working capital in current assets and financial security ratios was found in the case of financial liquidity (according to the literature and the author's expectations), where this relation was close to unity. A negative strength in the relationship was noted between the ratio of working capital share in current assets and trading in inventories in days in all groups of cooperatives, regardless of the working capital strategy applied. (original abstract)

Article Details

How to Cite
Ganc, M. (2020). Working Capital Management Strategy and Selected Measures of Financial Security for Dairy Cooperatives in Poland. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19(4), 33–40. https://doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.38
References

Bień, W. (2002). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Difin, Warszawa.

Czekaj, J., Dresler, Z. (1997). Podstawy zarządzania finansami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Delas, V., Nosova, E., Yafinovych, O. (2015). Financial Security of Enterprises. Procedia Economics and Finance, 27, 248–266. (Crossref)

Duraj, N. (2013). Wieloczynnikowa koncepcja modelu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. [In:] J. Duraj, A. Sajnóg (Eds.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 25–38. (Crossref)

Dworniak, J. (2008). Ekonomiczno-finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach mleczarskich. Praca doktorska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa [manuscript].

Franc-Dąbrowska, J. (2006). Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 93 (1), 121–128.

Ganc, M. (2020). Provisions for liabilities versus the financial security of dairy cooperatives. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 64 (2), 45–55. (Crossref)

Kaczmarek, J. (2012). Construction elements of bank - ruptcy prediction models in multi-dimensions early warning system. Polish Journal of Management Studies, 5, 136–149.

Kagan, A., Ziętara, W. (2017). Economics efficiency of farming – lessee or owner (an attempt at assessment). Problems of Agricultural Economics, 4, 74–91. (Crossref)

Pawłowicz, L. (Ed.) (2005). Ekonomika przedsiębiorstw zagadnienia wybrane. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.

Sierpińska, M., Wędzki, D. (1998). Zarządzanie płynnością finansową. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Soboh, R., Oude Lansink, A., Van Dijk, G. (2011). Effi ciency of cooperatives and investor owned firms revis ited. Journal of Agricultural Economics, 63 (1), 110–121. (Crossref)

Szafraniec-Siluta, E. (2013). Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce – ujęcie porównawcze. Zarządzanie i Finanse, 11 (2), Part 2, 405–416.

Szczecińska, B. (2007). The application of the method of logarithm finding in the causal analysis of the financial results of enterprises of the food sector. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 6 (3), 99–104.

Szymańska, E.J. (2017). Determinants of profitability of enterprises of the meat industry in Poland. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 16 (3), 83–91. (Crossref)

Wasilewski, M., Chmielewska, M. (2006). Fundusz udziałowy a kondycja finansowa spółdzielni mleczarskich. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 5 (2), 63–76.

Wędzki, D. (2002). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Zaporozhtseva, L.A., Khurchak, Yu.S., Vukolov, V.V. (2017). Strategicheskiye osnovy obespecheniya effektivnosti deyatel’nosti kommercheskikh organizatsiy [Strategic foundations of securing effectiveness of commercial organizations’ activities]. Eurasia: Economics & Business, 1 (1), 45–54. (Crossref)

Zuba, J. (2006). Wpływ zadłużenia na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16 (3), 344–349.

Zuba, M. (2010). Wpływ wstąpienia Polski do UE na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 10 (2), 116–124.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.
Recommend Articles