TRADE CREDIT POLICY AND THE FINANCIAL SITUATION OF DAIRY COOPERATIVES

Main Article Content

Teresa Domańska-Felczak
Tomasz Felczak
Marzena Ganc


Keywords : trade credit, credit position, dairy cooperatives
Abstract

 Aim: The aim of the study is to examine the financial health of dairy cooperatives in relation to their credit position and trade credit strategy. Methods: Using the author’s synthetic indicator, the position and strategy for granting trade credit were determined, and the levels of profitability, liquidity, debt, and management efficiency were assessed in separate groups of entities: conservative, moderate, and aggressive recipients, versus conservative, moderate, and aggressive providers. The research carried out in the field of trade credit management at dairy cooperatives allowed us to establish that the financial position of the analyzed entities varied depending on their credit position and trade credit strategy. Results: The highest level of ROE was found in the group of entities categorized as conservative recipients, where this indicator was 11.1%. Simi­larly, the group of moderate providers also had a high level of 7.1%. On the other hand, the lowest level was found in the return on sales indicator, which was 0.3% and 0.4% in the moderate recipient and aggressive provider groups, respectively. Additionally, cooperatives following a conservative trade credit strategy had a higher level of return on sales compared to the cooperatives classified in the aggressive provider group. Conclusions: The profitability of assets, funds, and sales, as well as the level of liquidity, varied among the distinguished group of cooperatives based on their position and commercial credit strategy. However, there was no variation observed in terms of the level of indebtedness.

Article Details

How to Cite
Domańska-Felczak, T. ., Felczak, T., & Ganc, M. (2024). TRADE CREDIT POLICY AND THE FINANCIAL SITUATION OF DAIRY COOPERATIVES. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 23(1), 5–14. https://doi.org/10.22630/ASPE.2024.23.1.1
References

Bera, A., Tokarski, M. (2011). Uwarunkowania poprawy skuteczności zarządzania kredytem handlowym w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce (Condi¬tions for improving the effectiveness of trade credit man-agement in micro, small and medium-sized enterprises in Poland). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie¬go. Ekonomiczne Problemy Usług, 62, 33–41.

Bień, W. (2000). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (Enterprise financial management). Difin, Warszawa.

Bożek, S., Emerling, I. (2013). Polityka kredytowa przed¬siębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu (Enterprise credit policy and credit risk insurance). Zeszyty Nauko¬we Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finan¬sowe, Ubezpieczenia, 64, 97–108.

Brigham, E.F., Gapenski, L.C. (2000). Zarządzanie finan¬sami, Tom 2 (Financial management, Volume 2). PWE, Warszawa.

Cieślak, M., Kubiak, J. (2020). Należności i zobowiązania handlowe w rachunkowości i finansach (Trade receiv¬ables and payables in accounting and finance). Wydaw¬nictwo Rys, Poznań.

Damodaran, A. (2007). Finanse korporacyjne, Teoria i praktyka (Corporate finance, Theory and practice). Helion, Gliwice.

Domańska, T. (2014). Wielkość funduszu udziałowego a pozycja kredytowa spółdzielni mleczarskich (The size of the equity fund and the credit position of dairy cooper¬atives). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 804, 13–22.

Dworniak, J. (2011). Ekonomiczno-finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach mleczarskich (Economic and financial effects of changes in the share fund in dairy cooperatives). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Dziawgo, D., Zawadzki, A. (2011). Finanse przedsiębiorst¬wa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie (Finance company. Essence – Tools – Management). Stowarzyszenie Księ¬gowych w Polsce – Zarząd Główny w Warszawie. Ins¬tytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa .

Fisman, R., Love, I. (2003). trade credit, financial intermediary development, and industry growth. The Journal of Finance, 58(1), 353–374. http://www.jstor.org/stable/3094490

Folga, J. (2010). Aktywne zarządzanie płynnością finan¬sową przedsiębiorstwa (Active management of the com-pany’s financial liquidity). Difin, Warszawa.

Grabowska, M. (2012). Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw (Financial liquidity management of en¬terprises). Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Kopiński, A. (2001). Zarządzanie finansami przedsiębiorst¬wa. Metody i zastosowania (Enterprise financial man¬agement. Methods and applications.). Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań – Wrocław.

Koralun-Bereźnicka, J., Szramowski, D. (2021). The Eco¬nomics of Corporate Trade Credit in Europe. Routledge, London. https://doi.org/10.4324/9781003253228

Krajewski, M. (2008). Zarządzanie finansowe w przedsiębi¬orstwach. Zasady – efektywność – narzędzia (Financial management in enterprises. Principles – effectiveness – tools). Wydawnictwo ODDK, Gdańsk.

Krzemińska, D. (2009). Wiarygodność kontrahenta w kred¬ycie kupieckim (Reliability of the contractor in trade credit). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Krzemińska, D. (2005). Finanse przedsiębiorstwa (Corporate finance). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

Kukiełka J., Matusiak M., Jaworski J. (2008). Bezpieczny obrót gospodarczy, czyli jak ograniczać ryzyko hand¬lowe w transakcjach krajowych i eksportowych. Porad¬nik dla przedsiębiorców (Safe economic turnover, or how to reduce commercial risk in domestic and export transactions. A guide for entrepreneurs). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Motylska-Kuźma, A., Wieprow, J. (2013). Decyzje finan¬sowe w przedsiębiorstwie (Financial decisions in the enterprise). Difin, Warszawa.

Pike, R., Cheng, N.S. (2001). Credit management: An ex¬amination of policy choices, practices and late payment in UK companies. Journal of Business Finance & Ac¬counting, 28(7), 1013–1042.

Porter, M.E. (1992). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów (Competitive strategy. Methods of analyzing sectors and competitors). PWE, Warszawa.

Rytko, P. (2009). Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach (Trade credit management in small and medium-sized enterprises). Difin, Warszawa.

Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych (Methods of making financial de¬cisions). PWN, Warszawa.

Sierpińska, M., Wędzki, D. (2007). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie (Financial liquidity management in the enterprise). PWN, Warszawa.

Tokarski, A., Tokarski, M., Mosionek-Schweda M. (2014). Po¬miar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarcze¬go (Measurement and assessment of financial liquidity of an economic entity). Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Wędzki, D. (2000). Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie (Theory of integrated trade credit management in the enterprise). Wy¬dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków.

Wilson, N. Summers, B. (2022). Trade credit terms offered by small firms: survey evidence and empirical analysis. Journal of Business Finance & Accounting, 29(3–4), 317–351. https://doi.org/10.1111/1468-5957.00434

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.