A STUDY ON THE SPATIAL DIFFERENTIATION OF THE SOCIO-ECONOMIC AND TOURIST SITUATION OF SELECTED MUNICIPALITIES OF THE WEST POMERANIAN VOIVODESHIP

Main Article Content

Agnieszka Brelik
Natalia Oleszczyk


Keywords : local development, tourism, municipality
Abstract

 Aim: The aim of the article was to develop an original classification of municipalities in the West Pomeranian Voivodeship, Poland, with particular emphasis on measuring local development, taking into account the de­velopment of health tourism. Methods: The research procedure consisted of the following stages: collection of data and assessment of their completeness for the West Pomeranian region, calculating the values of the indicators, constructing rankings of municipalities in a one-dimensional space of characteristics-indicators and distinguishing typological groups of municipalities similar in terms of the degree of development of the socio-economic and tourist situation. The classification of sub-regions was carried out using discriminant analysis. For this purpose, the indicators characterizing the socio-economic and tourist situation in the selected West Pomeranian Voivodeship municipalities were used, taking into account the division into municipalities: urban (1), rural (2), and urban-rural (3). The preliminary classification of the objects into groups, and thus the selection of the grouping variable, was carried out using the k-means method. The study used secondary data from the Local Data Base – GUS. Results: As a result of the survey, the analyzed local government units were divided into three groups. However, the presented results of the classification do not indicate the dependence of the improvement of socio-economic characteristics on the provision of tourism services in the municipality (including health tourism). Conclusions: Empirical studies show that the placement of munici­palities in the West Pomeranian Voivodeship reveals clear relationships between the territorial distribution of health tourism units and the territorial distribution of natural assets and access to the Baltic Sea.

Article Details

How to Cite
Brelik, A., & Oleszczyk, N. (2023). A STUDY ON THE SPATIAL DIFFERENTIATION OF THE SOCIO-ECONOMIC AND TOURIST SITUATION OF SELECTED MUNICIPALITIES OF THE WEST POMERANIAN VOIVODESHIP. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 22(4), 31–39. https://doi.org/10.22630/ASPE.2023.22.4.23
References

Balińska, A. (2019). Middle-aged women in Poland as a segment of tourist services recipients. Acta Scientiar¬um Polonorum. Oeconomia, 18(3), 5–11. https://doi. org/10.22630/ASPE.2019.18.3.26

Bartkowiak-Bakun, N. (2017). Diversification of socio- -economic development of rural areas in Poland’s West¬ern Borderlands and the problem of post-pegeer villag¬es. Oeconomia Copernicana, 8(3), 417–432.

Bąk, I., Wawrzyniak, K., Oesterreich, M. (2021). Impact of transformational changes on the socio-economic situation of the rural population. Example of Poland. Agriculture, 11(5), 403. https://doi.org/10.3390/agriculture11050403

Bąk-Filipek, E., Cobb, S.C., Podhorodecka, K. (2019). The development of the tourism economy in Poland compared to Europe in 2010–2018. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 18(3), 13–20. https://doi. org/10.22630/ASPE.2019.18.3.27

Brelik A. (2016). Dobra publiczne na obszarach wiejskich jako czynnik rozwoju działalności agroturystycznej na Pomorzu Zachodnim (Public goods in rural areas as a factor in the development of agritourism activities inWestern Pomerania). PWN, Warszawa.

Garcia-Altes, M. (2005). The development of health tourism services. Annals of Tourism Research, 32 (1), 262–266,

Gatnar, E. (1995). Taksonomia jakościowa a taksonometria (Qualitative taxonomy vs. taxonomy). Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Ekonometria, Materiały z XXXI Konferencji Statystyków, Ekono¬metryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i XIII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego, Katowice – Kraków – Wrocław, 57–64.

Grabiński, T. (1992). Metody taksonometrii (Methods of taxonomy).: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Hartigan, J.A. (1975). Clustering Algorithms. John Wiley & Sons, Hoboken.

Ikotun, A.M., Ezugwu, A.E., Abualigah, L., Abuhaija, B., Heming, J. (2023). K-means clustering algorithms: a comprehensive review, variants analysis, and advances in the era of big data. Elsevier, Information Sciences, 622, 178–210. https://doi.org/10.1016/j.ins.2022.11.139

Jauhari, A., Anamisa, D.R., Mufarroha, F.A. (2022). Analysis of clusters number effect based on k-means method for tourist attractions segmentation. Journal of Physics: Conference Series, 2406, 012024. https://doi. org/10.1088/1742-6596/2406/1/012024

Kachniewska, M., Nawrocka, E., Niezgoda, A., Pawlicz, A. (2012). Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki (Tourism market. Economic issues of tourism). Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Lei, J., Huazhang, W., Yang, S. (2022). Diversified demand for health tourism matters: from the perspective of intra- -industry trade. Social Science & Medicine, 293, 114630. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114630

Local Data Bank, Statistics Poland. Retrieved from https:// bdl.stat.gov.pl/bdl/start [accessed: 20.06.2023].

Mazur, A. (2004). Zastosowanie metody k-średnich do opisu zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości (Application of k-means method to analysis of the real estate market). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia, 1022(11), 532–537.

Nowakowska, A. (1999). Ekonomika turystyki (The eco¬nomics of tourism). [In”:] R. Winiarski (ed.) Nauki o tu-rystyce. Stan aktualny – perspektywy rozwoju (Tourism science. Current state – prospects for development). WAWF w Krakowie, Kraków.

Panasiuk, A. (2011). Ekonomika turystyki i rekreacji (Eco¬nomics of tourism and recreation). PWN, Warszawa.

Perdał, R. (2018). Zastosowanie analizy skupień i lasów losowych w klasyfikacji gmin w Polsce na skali pozio¬mu rozwoju społeczno-gospodarczego (Application of cluster analysis and random forests in the classification of municipalities in Poland on the scale of the level of socio-economic development). Metody Ilościowew Badaniach Ekonomicznych, 19(3), 263–273. https:// doi.org/10.22630/MIBE.2018.19.3.24

Pietrzykowski, R., Kobus, P. (2006). Zastosowanie mo¬dyfikacji metody k-średnich w analizie portfelowej (Application of a modification of the k-means method in portfolio analysis). Ekonomika i Organizacja Gosp¬odarki Żywnościowej, 60, 301–308.

Pomianek, I. (2022). Differentiation of the level of so¬cio-economic development of rural and semi-urban mu¬nicipalities of the Wielkopolskie Voivodeship in 2004– –2020. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 21(2), 17–24. https://doi.org/10.22630/ASPE.2022.21.2.6

Religioni, U., Religioni, M. (2015). Medical tourism trends in Poland. Medical and Biological Sciences, 29(2), 63–67. https://dx.doi.org/10.12775/MBS.2015.020

Rochman, E.M.S., Rachmad, A. (2019). Clustering tour¬ist destinations based on number of visitors using the k-mean method. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 410, 312–314. https://doi. org/10.2991/assehr.k.200303.075

Saarinen, J. (2003). The regional economics of tourism in Northern Finland: the socioeconomic implications of recent tourism development and future possibilities for regional development. Scandinavian Journal of Hospi¬tality and Tourism, 3(2), 91–113.

Sharpley, R., Telfer, D.J. (2002). Tourism and development: concepts and issues. Channel View Publications, Clevedon.

Sobolewski, M., Sokołowski, A. (2017). Grupowanie metodą k-średnich z warunkiem spójności (Grouping by k-means with consistency condition). Prace Naukowe Uniwersyte¬tu Ekonomicznego we Wrocławiu, 468, 215–221.

Stanny, M., Strzelczyk, W. (2015). Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno- gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce (Spatial variation of income situation of municipalities and socio-economic development of rural areas in Po¬land). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(4), 301–307.

Szopa, R., Szczerbowski, M. (2013). Turystyka czynnikiem przemian ekonomicznych. Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach (Tour¬ism as a factor of economic transformation. Economic and organizational problems of tourism activities in the regions.). Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizy¬cznego w Katowicach, Katowice.

Szromek, A.R. (2012). Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrow¬iskowej (Tourism function indicators. The concept of a tourism and resort function indicator). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Tiwari, M., Tripathi, S. (2023). Application of clustering algorithms on tourism industry. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technolo¬gy, 11(5). https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.51380

Zawadzka, D., Strzelecka, A. (2020). Cechy społeczno- -ekonomiczne gospodarstw wiejskich Pomorza Środ-kowego i ich rentowność – wyniki badań pilotażowych (Socio-economic characteristics of rural farms of Cen¬tral Pomerania and their profitability – results of a pilot study). Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19(1), 101–109. https://doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.1.11

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.