MANAGEMENT OF MANUFACTURING RESOURCES IN AN ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF HUMAN RESOURCES

Main Article Content

Beata Sadowska
Adam Lulek


Keywords : human resources, human resource management, mentoring, tutoring
Abstract

Human resources constitute a group of individuals that make up a company’s employees. Human resources together with skills, knowledge, abilities and predispositions create human capital. Today, managing human resources is conditioned by many factors of economic, social, ecological-legal and technical-organizational nature. The aim of the article is to present the results of research on important determinants of professional work, and to identify factors of professional work that both positively and negatively affect the quality of life of employees. The article looks for the answer to the question: What values are important for an employee? Is the realization of dreams, job promotion, prestige and recognition important? The results of empirical research indicate the possibility of using mentoring and tutoring in human resource management. The authors begin the article by analysing literature and theoretical frameworks, ending with results and conclusions.

Article Details

How to Cite
Sadowska, B., & Lulek, A. (2020). MANAGEMENT OF MANUFACTURING RESOURCES IN AN ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF HUMAN RESOURCES. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19(2), 61–70. https://doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.2.18
References

Armstrong, M. (2010). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer, Warszawa.

Budzyński, M. (Ed.). (2009). Tutoring w szkole: między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej. Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław.

Drucker, P.F. (2011). The Practice of Management. Routledge, London. (Crossref)

Gadomska-Lila, K. (2013). Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi. Difin, Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (2017). Kapitał ludzki w Polsce w latach 2012–2016. Studia i Analizy Statystyczne [Human capital in Poland in the years 2012–2016. Statistical Studies and Analyses]. Gdańsk. Retrieved from https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultaktualnosci/3316/5/5/1/human_capital_in_poland_2012_2016.pdf [accessed 14.09.2019].

Harasim, W. (Ed.), (2008). Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi, cz. II. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.

Kaczmarek, M. (2013). Tutoring, coaching, mentoring w pracy akademickiej. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 72, 73–82.

Kędzior, M., Wójcik-Jurkiewicz, M. (2008). Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 768, 137–157.

Król, H., Ludwiczyński, A. (Eds.), (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi; tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ludwiczyński, A. (Ed.), (2000). Metody wspomagające strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. [In:] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Dom Wydawniczy ABC, Kraków, 28–29.

Malm, B. (2008). Autenticity in teachers’ lives and work: Some philosophical and empirical considerations. Scandinavian Journal of Education Research, 52 (4), 373–386. (Crossref)

Megginson, D., Clutterbuck, D., Garvey, B., Stokes, P., Garrett-Harris, R. (2008). Mentoring w działaniu. Rebis, Poznań.

Pitt-Catsouphes, M., James, J., Matz-Costa, Ch. (2015). Workplace-Based Health and Wellness Programs: The Intersection of Aging, Work and Health. The Gerontologist, 2 (55), 262–270. (Crossref)

Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 9–23.

Schutz, T.W. (1976). Investment in Human Capital. The Free Press, New York.

Sidor-Rządkowska, M. (Ed.), (2014). Mentoring: teoria, praktyka, studia przypadków. Wolters Kluwer, Warszawa.

Sidor-Rządkowska, M. (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych – problemy i wyzwania. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 167, 127–141. (Crossref)

Stor, M. (2010). Międzynarodowe zarządzanie kadrami. [In:] T. Listwan (Ed.), Zarządzanie kadrami. C.H. Beck, Warszawa.

Swianiewicz, A., Klimska, U., Mielczarek, A. (2004). Nierówne koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Szaja, M. (2018). Rola lokalnej społeczności w zrównoważonym rozwoju miast funkcjonujących w myśl koncepcji Smart City. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 532, 346–354. (Crossref)

Tissen, R., Andriesen, D., Deprez, F.L. (1998). Value-based Management. Creating the 21st Century Company: Knowledge Intensive, People Rich. Addison–Wesley–Longman, London.

Torrington, D.M., Hall, L., Taylor, S. (2004). Human Resources Management. Pearson Education, London.

Woźniak, J. (2012). Współczesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wójcik-Jurkiewicz, M. (2011). Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, 321–329.

Wyrzykowska, B. (2013). Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 7, 251–265.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.