CONDITIONS OF CHANGES IN THE REGIONAL SPECIALIZATION OF ANIMAL PRODUCTION IN POLAND

Main Article Content

Elżbieta Szymańska
Robert Mroczek
Agnieszka Tłuczak


Keywords : production, region, concentration, pigs, beef cattle, poultry, competitiveness
Abstract

Aim: The study aimed to identify regional specialization and changes in competitiveness in the field of animal production in Poland. Methods: The analysis covered statistical data of the Central Statistical Office from 2010–2021 on a national scale and in individual voivodeships. The study used a comparative analysis of animal production in regional terms. In order to determine the specialization of the region and to analyze changes in competitiveness over time, the classic method of Shift-Share Analysis (SSA) was used. Results: Major changes are taking place in Poland in the stock of farm animals and the production of animals for slaughter. In the years 2010–2021, the pig stock decreased drastically, and the stock of cattle, especially for fattening and poultry, increased. Changes in livestock stock contributed to an increase in beef cattle and poultry production and a decrease in the production of live pigs. Conclusions: There is specialization in Poland, and the concentration of production of the most important livestock species in individual voivodeships is increasing. Specialization and concentration processes allow for more effective use of farm resources and greater competitiveness of regions. However, the accelerating concentration of production may threaten the sustainable development of agriculture and negatively affect the natural environment. Therefore, further research on the impact of specialization and concentration of animal production on food security and the natural environment is recommended.

Article Details

How to Cite
Szymańska, E., Mroczek, R., & Tłuczak, A. (2024). CONDITIONS OF CHANGES IN THE REGIONAL SPECIALIZATION OF ANIMAL PRODUCTION IN POLAND. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 22(2), 73–86. https://doi.org/10.22630/ASPE.2023.22.2.13
References

Arcelus, F.J. (1984). An Extension of Shift Share Analysis. Growth and Change, 15, 3–8. (Crossref)

Bartova, L., Konyova, V. (2015). Regional Spatial Changes in the Slovak Agriculture. 150th Seminar of European Association of Agricultural Economists (EAAE), Octo¬ber 22–23, Edinburgh, Scotland.

Bąk-Filipek, E. (2011). Regionalne zróżnicowanie produk¬cji mięsa wołowego w Polsce. (Regional differences in beff meat production in Poland). Roczniki Naukowe SERiA, 12(3), 24–28.

Berzeg, K. (1978). The empirical content of shift share anal¬ysis. Journal of Regional Science, 18, 463–468. (Crossref)

Bułkowska, M. (2011). Efekty WPR w odniesieniu do rolnictwa (CAP effects on agriculture). [In:] M. Wigier (Ed.), Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnic¬twa i obszarów wiejskich. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB (PW 2011–2014), nr 26, Warszawa.

Dunn, E. S. (1960). A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis. Papers and Proceedings of the Regional Science Association, 6, 98–112. (Crossref)

Dziewulska, A. (1994). Przemiany struktury przestrzennej chowu zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 1970– –1988. Dokumentacja geograficzna. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Dziwulski, M. (2012). Poziom specjalizacji produkcji żywca wieprzowego a efektywność gospodarstw (Level of specialization and efficiency of farms producing pigs for slaughter). Journal of Agribusiness and Rural Devel¬opment, 23(1), 37–47.

Esteban-Marquillas, J.M. (1972). Shift and Share analysis re¬visited. Regional and Urban Economics, 2(3), 249–261. (Crossref)

Fothergill, S., Gudgin, G. (1967). In defence of shift-share. Urban Studies, 16, 309–319. (Crossref)

Fotyma, M., Igras, J., Kopiński, J., Podyma, W. (2010). Oce¬na zagrożeń nadmiarem azotu pochodzenia rolniczego w Polsce na tle innych krajów europejskich (Evalua¬tion of changes in the efficiency of nitrogen utilization in agricultural production of Poland). Studia i Raporty IUNG-PIB, 20, 53–75.

Herzog, H., Olsen, R. (2006). Shift-Share Analysis Revis¬ited, the Allocation Effect and the Stability of Regional Structure. Journal of Regional Science, 17(3), 441–454. (Crossref)

Houston, D. B. (1967). The Shift and Share Analysis of Re¬gional Growth: a critique. Southern Economic Journal, 33(4), 577–581. (Crossref)

Józwiak, W., Juźwiak, J. (2007). Rolnictwo wielostronne czy wyspecjalizowane?. (Multilateral or specialized ag¬riculture?). Wieś i Rolnictwo, 4, 9–20.

Kołodziejczak, A. (2010). Modele rolnictwa a zróżnicowan¬ie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim (Agricultural models and spatial differences in the farming systems in Poland). Wydawnictwo Nau¬kowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Kołodziejczak, A. (2020). Regionalna specjalizacja produk¬cji rolnej w Polsce. (Regional specialization of agricul¬tural production in Poland). Studia Obszarów Wiejskich, 57, 67–80. (Crossref)

Kopiński, J. (2014). Trendy zmian głównych kierunków produkcji zwierzęcej w Polsce w okresie członkostwa w UE. (Trends of changes of the main kinds of animal production in Poland in the period of its membership in the EU). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 361, 117–129. (Crossref)

Kopiński, J. (2015). Agri-environmental effects of changes in agricultural production in Poland. Economic and Re¬gional Studies, 8(3), 5–18.

Józwiak W. (2011). Efektywność i innowacyjność a konkuren¬cyjność polskich gospodarstw rolnych (Efficiency and innovation and competitiveness of Polish farms). Wieś i Rolnictwo, 1, 75–86.

Józwiak W. (Ed.) (2014). Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obec¬nie i w perspektywie średnio- oraz długoterminowej (Efficiency, production costs and competitiveness of Polish farms now and in the medium and long term). Wydawnictwo IERiGŻ PIB, Warszawa.

Leeuwen, E., Strijker, D., Terluin, I. (2010). Regional con¬centration and specialisation in agricultural activities in EU-9 regions (1950–2000). European Spatial Research and Policy, 17(1), 23–39. (Crossref)

Łaźniewska, E., Gorynia, M. (2012). Konkurencyjność re¬gionalna. Koncepcje – strategie – przykłady (Regional competitiveness. Concepts – strategies – examples). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Olszańska, A. (2017). Uwarunkowania rozwoju przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce (Condi¬tions for the development of animal products processing in Poland). [In:] J. Dróżdż, R. Mroczek (Ed.), Przetwór¬stwo produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce w latach 2010–2016. Monografie Programu Wielolet¬niego nr 65. Wydawnictwo IERiGŻ PIB, Warszawa.

Pepliński, B. (2019). Determinanty regionalnych zmian w strukturze produkcji trzody chlewnej w Polsce (De¬terminants of regional changes in the structure of pig production in Poland). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań. (Crossref)

Perloff, H. S., Dunn, E. S., Lampard, E. E., Muth R. F. (1960). Regions, resources and economic growth. Johns Hopkins Press, Baltimore.

GUS (2010) Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Warszawa.

GUS (2011) Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Pol¬skiej, Warszawa.

GUS (2015) Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Pol¬skiej, Warszawa.

GUS (2022a) Powszechny Spis Rolny 2020 r., Warszawa.

GUS (2022b) Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Warszawa.

GUS (2022c) Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Pol¬skiej, Warszawa.

Ragkos, A., Samathrakis V., Theodoridis A., Notta O., Batzi¬os C., Tsourapas, E. (2015). Specialization and concen¬tration of agricultural production in the region of Central Macedonia (Greece). [In:] Proceedings of the 7th Inter¬national Conferencje on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA). Kavala, Greece, 17–20 September 2015.

Ray, D. M., International Labour Office. (1990). Standardis¬ing employment growth rates of foreign multinationals and domestic firms in Canada: From shift-share to multifactor partitioning. International Labour Office, Geneva. Rybicki, G. (2009). Koncentracja produkcji i przetwórstwa mleka jako czynnik konkurencyjności. (Concentration of Produc¬tion and Processing of Milk as a Factor of Competitive¬ness). Roczniki Naukowe SERiA, 11(3), 299–303.

Sielska, A., Rembisz, W. (2015). Wydajność pracy a do¬chody producentów rolnych. (Labour productivity and agricultural producers’ income). Studia Eko¬nomiczne, 235, 208–221.

Stevens, B., Moore, C.L. (1980). A critical review of the liter¬ature on shift share as a forecasting technique. Journal of Regional Science, 20, 419–437. (Crossref)

Strijker, D. (2008). Centres of gravity on the move: agricul¬ture. European Spatial Research and Policy, 15(2), 55–67.

Suchecki, B., (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. (Spatial econo-metrics. Methods and models of spatial data analysis). Beck C.H., Warszawa.

Szczepaniak, I. (2007). Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego po wejściu Polski do Unii Europejskiej. (Competitiveness of the Polish food sector after Po¬land’s accession to the European Union). [In:] Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE. Wy¬dawnictwo IERiGŻ-PIB, 30–40.

Szymańska, E. (2006). Wpływ rozszerzenia UE na rynek wieprzowiny w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego. (Influence of the EU enlargement on the pork market in Poland). Rolnictwo i gospodarska żywnościowa Polski w ramach Unii Euro¬pejskiej, 15, 377–386.

Szymańska, E.J., Dziwulski, M. (2022). Development of African Swine Fever in Poland. Agriculture, 12(1), 119. (Crossref)

Tłuczak, A. (2016). Metoda zmian konkurencyjności Esteba¬na-Marquillasa a specjalizacja regionu na przykładzie pro-dukcji zwierzęcej w Polsce. (Esteban-Marquillas method of changes in competitiveness and specialisation of the region on the example of animal production in Poland). Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 17(3), 152–160.

Tłuczak, A. (2018). Specjalizacja i konkurencyjność kra¬jów UE w zakresie produkcji zbóż. (Specialization and Competitiveness of EU Countries in the Field of Crop Production). Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy rol¬nictwa światowego, 18(3), 323–331. (Crossref)

Trzpiot, G., Ojrzyńska, A., Szołtysek, J., Twaróg, S. (2013). Wykorzystanie shift share analysis w opisie zmian struktury honorowych dawców krwi w Polsce. (Use shift share analysis of changes in the description of the structure of blood donors in Poland). Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka, Wydawnictwo UE Kato¬wice, Katowice, 84–98.

Woźniak, D. (2010). Identyfikacja przewag konkurencyj¬nych regionu. (Identification of competitive advantages of the region). [In:] A. Nalepka, A. Ujwara-Gil (Ed.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wz¬możonej konkurencji oraz wzrastających wymagań kon¬sumentów (pp. 235–240). Wyższa Szkoła Biznesu Na¬tional-Louis University w Nowym Sączu, Nowy Sącz.

Ziętara, W. (2009). Uwarunkowania rozwoju gospodarstw wielkotowarowych w Polsce. (Conditions for large scale farms development in Poland). Roczniki Naukowe SE¬RiA, 9(1), 490–496.

Ziętara, W. (2014). Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych na tle gospodarstw wybranych krajów europejskich. (The competitive position of Polish agricultural holdings as against their equivalents in selected European countries). Problemy drobnych gospodarstw rolnych, 4, 63–78.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.