INCREASING THE EFFECTIVENESS OF SUPERVISORY BOARDS AS ONE OF THE OBJECTIVES OF THE AMENDMENT TO THE CODE OF COMMERCIAL COMPANIES

Main Article Content

Renata Stefaniuk


Keywords : supervisory board, efficiency, corporate governance, amendment to the Code of Commercial Companies
Abstract

Aim: The purpose of this article is an assessment of the legitimacy of introducing changes to the Commercial Companies Code regarding the effectiveness of a Board of Directors, then comparing the results of the research performed by the author of the article to the current practices of the functioning of Boards.


Methodology: The research covered the practical activities of company supervisory board members. A quantitative survey was conducted from 2018 to 2021 in the form of a questionnaire distributed via email, the website www.webankieta.pl, and delivered in person in paper form. A survey was conducted on people in managerial positions (54%) where men were the majority of those polled (71%). The surveyed population was chosen based on their professional experience as managers and members of the board in the state-owned enterprises.


Results: On a sample of 100 respondents, it was observed that, provided the supervisory board is committed to their duties and consists of qualified personnel, the supervisory board contributes to the improvement or good functioning of the company, and often even its development.


Conclusions: The main conclusion that has been formulated is confirmation of the legitimacy of introducing legal changes aimed at increasing the effectiveness of supervision, especially in the advisory and information areas, which are of key importance in the correct diagnosis of the company’s situation and in the proper shaping of the development strategy.
Due to the confidentiality that members of supervisory and management boards are subjected to, it is very difficult to obtain from them the precise answers necessary to study the functioning of supervisory boards and management boards.

Article Details

How to Cite
Stefaniuk, R. (2023). INCREASING THE EFFECTIVENESS OF SUPERVISORY BOARDS AS ONE OF THE OBJECTIVES OF THE AMENDMENT TO THE CODE OF COMMERCIAL COMPANIES. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 21(4), 27–37. https://doi.org/10.22630/ASPE.2022.21.4.15
References

Aluchna, M., Kuszewski, T. (2020). Does corporate governance compliance increase company value? Evidence from the best practice of the board. Journal of Risk and Financial Management, 13, 242, 1–25. https://www.doi.org/10.3390/jrfm13100242 (Crossref)

Bohdanowicz, L. (2009). Profesjonalizm w funkcjonowaniu rad nadzorczych spółek akcyjnych (Professionalism in extended supervisory boards of joint-stock companies). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Bohdanowicz, L. (2018). Wyniki finansowe polskich spółek publicznych a aktywność ich rad nadzorczych (Financial results of Polish public companies and the activity of their supervisory boards). Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, 76, 21–35. (Crossref)

Deloitte (2019). Aktywna rada nadzorcza kluczem do sukcesu spółki (An active supervisory board is the key to the company’s success). Retrieved from: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/aktywna-rada-nadzorcza-kluczem-do-sukcesu-spolki.html [accessed: 18.08.2022].

Douma, S. (1997). The Two-tier System of Corporate Governance. Long Range Planning, 4, 613. (Crossref)

Gutenberg, E. (1970). Funktionswandel des Aufsichtrafs, ZeitschriftfürBetriebswirtschaft, Dezember.

Jeżak, J. (2012). Rada Nadzorcza w procesie kreowania wartości spółki – potrzeba zmian modelowych i organizacyjnych (The Supervisory Board in the process of creating the company’s value – the need for model and organizational changes). Zarządzanie i Finanse, 4 (1), 237–250.

Jeżak, J., Bohdanowicz, L. (2016). Zmiany polskiego modelu organów statutowych spółek w kontekście tendencji występujących w krajach Unii Europejskiej (Changes in the Polish model of statutory bodies of companies in the context of tendencies occurring in the European Union countries). Zarządzanie i Finanse, 14 (2/2), 7–20.

Johnson, L., Daily, C., Ellstrand, A. (1996). Boards of Directors: A Review and Research Agenda. Journal of Management, 22, 409–438. (Crossref)

Kodeks spółek handlowych (Commercial Companies Code).

Kowal, W. (2013). Skuteczność i efektywność – zróżnicowane aspekty interpretacji (Efficiency and efficiency – various aspects of interpretation). Organization and Management, 4 (157), 11–23. (Crossref)

Lorsch, J.W., Sailer, J.S., (1995). Rada a ocena działalności spółki (Advice and assessment of the company’s activi ty). [In:] M. Hensel (ed.), W poszukiwaniu skutecznej rady, czyli o kontroli spółek akcyjnych w gospodarce rynkowej (In search of effective advice, i.e. on the control of joint-stock companies in a market economy). Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 101–112.

Łukasik, P. (2021). Jakie są organy spółki europejskiej (What are the bodies of a European company). Retrieved from: https://mojafirma.infor.pl/spolki/spolki/abc-spolek/256640,Jakie-sa-organy-spolki-europejskiej. html [accessed: 17.07.2022].

Ministry of State Assets (2020). Kadencja a mandate (Tenure and mandate). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/kadencja-a-mandat [accessed: 01.08.2022].

Ministry of State Assets (2021). Draft Law on Amendments to the Commercial Companies Code law and certain other laws.

Ministry of State Assets (2021). Justification of the draft law on amendments to the Commercial Companies Code law and certain other laws.

Monitor FX (2021). Wskaźnik q Tobina (Tobin’s q index). Retrieved from: https://monitorfx.pl/wskaznik-q-tobina/ [accessed: 30.07.2022].

Forum Rad Nadzorczych (2017). Rady nadzorcze 2017, trendy i kierunki zmian (Supervisory boards 2017, trends and directions of change). Retrieved from https://www.pwc.pl/pl/pdf/pwc-raport-rady-nadzorcze-2017.pdf [accessed: 30.07.2022].

Pinior, P. (2019). Ocena rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Evaluation of the government’s bill amending the Commercial Companies Code and some other acts). Zeszyty Prawnicze BAS, 3 (63), 106–123. (Crossref)

Rybicki, P. (2022). Zarząd i rada nadzorcza, wyjaśnienia Najwyższej Izby Kontroli (Management Board and Supervisory Board, explanations of the Supreme Audit Office). Retrieved from https://nadzorkorporacyjny.pl/zarzad-i-rada-nadzorcza-wyjasnienia-nik/ [accessed: 20.08.2022].

Skowron, K. (2018). Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach publicznych (Responsibility of members of the management board and supervisory board in public companies). Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni. Retrieved from https://www.kancelaria-csw.pl/odpowiedzialnoscczlonkow-zarzadu-i-rady-nadzorczej-w-spolkach-publicznych/ [accessed: 20.08.2022].

Stiles, P., Taylor, B. (2002). Boards at Work: How directors view their roles and responsibilities. Oxford University Press, Oxford.

Strasser, J. (1989). Dieses Know-How muss ein Verwaltungsrat mitbringen (A board of directors must have this know-how). Management Zeitschrift – IO. 5, 27–30.

Tyrolski, Ł. (2015). Czynniki wpływające na jakość rady nadzorczej i jej wpływ na działalność spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Factors affecting the quality of the supervisory board and its impact on the company’s operations on the Warsaw Stock Exchange). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje, 74, 1, 675–683. (Crossref)

Walczak, W. (2014). Wybrane problemy funkcjonowania spółek rad nadzorczych – kolegialny charakter podejmowanych decyzji i zasady wynagradzania członków (Selected problems of the functioning of supervisory board companies – the collegial nature of decisions made and the principles of remunerating members). Wiedza Prawnicza, 5, 3–26.

Walińska, E. (2014). Doskonalenie sprawozdania finansowego jako narzędzia efektywnego nadzoru korporacyjnego (Improving the financial statements as an effective corporate governance tool). Studia Prawno-Ekonomiczne, 93, 351–365.

Żukowska, H., Spoz, A., Zasuwa, G. (2016). Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa (Reporting in the process of managing and evaluating the company’s activities.). Wydawnictwo KUL, Lublin.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.
Recommend Articles