THEORETICAL APPROACHES TO LOCAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF RURAL AREAS

Main Article Content

Maciej Stawicki


Keywords : rural development, local development, regional development, definitions
Abstract
The aim of the work is to make a synthetic review of definitions of regional and local development in economic terms in relation to rural development. Rural development is a topic often taken up in scientific research by sociologists, geographers and economists, but it is not defined in a specific way, and is usually understood as development in relation to rural areas. Therefore, the paper presents an overview of various approaches to local development and regional development, using the method of literature studies. The work has reviewed many approaches, features and definitions of socio-economic development as well as regional and local development, which also refer to rural areas and finally proposed a place for rural development in regional and local development.

Article Details

How to Cite
Stawicki, M. (2018). THEORETICAL APPROACHES TO LOCAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF RURAL AREAS. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 17(3), 113–119. https://doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.3.43
References

Adamowicz, M. (2003). Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju. [In:] M. Adamowicz (Ed.), Strategie rozwoju lokalnego. Vol. 1. Aspekty instytucjonalne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Bank Światowy (2003). Lokalny rozwój ekonomiczny. Kompendium LRE. World Bank, Bertelsmann Stiftung, Department of International Development, London - Washington.

Bański, J. (2017). Rozwój obszarów wiejskich: wybrane zagadnienia. PWE, Warszawa.

Bartkowiak, R. (2010). Wykłady z ekonomii rozwoju. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Bingham, R.D., Mier, R. (Eds.) (1993). Theories of local economic development: perspectives from across the disciplines, Sage, Newbury Park.

Blakely, E.J., Leigh, N.G. (2002). Planning local economic development. Theory and practice. Sage, Thousand.

Brol, R. (1999). Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Canzanelli, G. (2001). Overview and learned lessons on Local Economic Development, Human Development, and Decent Work. Working Papers. Geneva.

Capello, R. (2011). Location, Regional Growth and Local Development Theories. Aestimum, 58. http://dx.doi.org/10.13128/Aestimum-9559.

Capello, R., Nijkamp, P. (Eds.) (2009). Handbook of Regional Growth and Development Theories. Edward Elgar, Cheltenham - Northampton. (Crossref)

Chojnicki, Z., Czyż, T. (2006). Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Conti, S., Giaccaria, P. (2001). Local Development and Competitiveness. Springer Science & Business Media, Dordrecht. (Crossref)

Dunaj, B. (Ed.) (2001). Słownik współczesnego języka polskiego. Vol. 2. Readers Digest Przegląd, Warszawa.

Ellis, F., Biggs, S. (2001). Evolving Themes in Rural Development 1950s-2000s. Development Policy Review, 19 (4), 437-448. (Crossref)

Encyklopedia PWN (2016). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszwa.

Gorzelak, G. (1989). Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy. Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny, 14.

Kosiedowski, W. (Ed.) (2005). Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Dom Organizatora, Toruń.

Kot, J. (2001). Rozwój lokalny - jego istota, cele i czynniki. [In:] T. Markowski, D. Stawasz (Eds.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kowalska, I. (2003). Społeczno-ekonomiczne wyznaczniki strategii rozwoju lokalnego w dobie czwartej fali cywilizacyjnej. [In:] M. Adamowicz (Ed.), Strategie rozwoju lokalnego. Vol. 1. Aspekty instytucjonalne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kupiec, L. (2008). Jaki rozwój? [In:] A.F. Bocian (Ed.), Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. [In:] Z. Strzelecki Z. (Ed.), Gospodarka regionalna i lokalna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Moseley, M.J. (2003). Rural development: principles and practice. Sage, London.

Pająk, K. (2003). Samorząd terytorialny w Polsce. Wybrane aspekty jego funkcjonowania. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Parysek, J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Pietrzyk, I. (1997). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 768.

Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rakowska, J. (2016). Samorządy gmin jako beneficjenci polityki spójności UE w latach 2007-2013(15). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Samuelson, P., Nordhaus, W. (2004). Ekonomia. Vol. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Secomski, K. (1982). Ekonomika regionalna. PWE, Warszawa.

Siemiński, J.L. (1994). Koncepcje rozwoju lokalnego. Centralny Urząd Planowania, Warszawa.

Siudek, T., Czarnecki, E., Vashchyk, M. (2014). Economic development of rural areas in European Union member states in 2000-2012. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 13 (3), 95-104.

Stawicki, M. (2011). Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej). Doctoral thesis SGGW, Warszawa [typescript].

Szlachta, J. (1996). Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku. [In:] Strategiczne wyzwanie dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Fridrich Ebert Stiftung, Warszawa.

Wojewódzka, A. (2009). Rozwój jednostek terytorialnych - rozważania definicyjne i sposoby pomiaru. [In:] M. Stawicki (Ed.), Fundusze europejskie w gminach. Rozwój lokalny, wykorzystanie środków UE, rekomendacje dla samorządów. Maciej Stawicki, Warszawa.

Wojewódzka-Wiewiórska, A. (2010). Postawy przedstawicieli władz gmin i ich znaczenie dla rozwoju lokalnego. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 9 (2), 223-228.

Wojtasiewicz, L. (1997). Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcia metodologiczne. [In:] W. Maik (Ed.), Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej. Biuletyn KPZK PAN, 177, 7-18.

Zawalińska, K. (2009). Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. (Crossref)

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.