THE STANDARD VAT RATE AND THE EFFECTIVENESS OF FISCAL POLICY IN EUROPEAN UNION COUNTRIES

Main Article Content

Magdalena Jarczok-Guzy


Keywords : consumption tax, fiscal policy, European Union
Abstract

The purpose of this article is to present and assess the impact of a standard VAT rate on fiscal revenues of the European Union Member States. The article follows the method of economic statistical analysis and offers a review of available literature on the subject. The basic VAT rates of the European Union countries are presented, compared and correlated with tax revenues related to consumption taxes in the years 2005–2019. These years were chosen for analysis because of the biggest European Union enlargement which took place during 2004. A statistical analysis was conducted. The data of a correlation coefficient for each country and the dynamics indicators were calculated. The results of the statistical analysis for Member States were interpreted. The article assesses the relationship between the standard VAT rate and the share of consumption tax revenues in GDP.

Article Details

How to Cite
Jarczok-Guzy, M. (2021). THE STANDARD VAT RATE AND THE EFFECTIVENESS OF FISCAL POLICY IN EUROPEAN UNION COUNTRIES. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 20(1), 15–24. https://doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.1.2
References

Alińska, A., Woźniak, B. (2015). Współczesne finanse publiczne Difin, Warszawa

European Commission (2019). Taxation Trends in The European Commission. Retrieved from https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2019.pdf [accessed 29.10.2019]

European Commission (2020). Taxation Trends in The European Union. Retrieved from https://ec.europa.eu/taxation_ customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_ 2020.pdf [accessed 05.02.2021]

Eurostat (2020). Taxation in 2019. Retrieved from https:// ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11469100/2- 29102020-BP-EN.pdf/059a7672-ed6d-f12c-2b0e- 10ab4b34ed07 [accessed 05.02.2021]

Famulska, T. (2007). Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice

Furman, Ł. (2019). Efektywny system poboru podatków CeDeWu, Warszawa

Grabia, T. (2018). Czynniki utrudniające skuteczne oddziaływanie polityki fiskalnej na gospodarkę [Factors hindering the effective impact of fiscal policy on the economy]. Studia i Prace WNEiZ US, 51 (3), 101–112, https://doi.org/10.18276/sip.2018.51/3-09 (Crossref)

Hakalova, J., Palochova, M., Psenkova, V., Bielikova, A (2018). Regulation of Czech Accounting and Taxes in the Context of European Accounting, Taxes and Ongoing International Harmonization. Proceeding of the 4th International Conference on European Integration, 388–395

Jarczok-Guzy, M. (2018). Tax strategies of polish companies in the light of changes in taxation since 2017. Journal of International Scientific Publications. Economy & Business, 12, 21–28. Retrieved from https://www.scientific-publications.net/en/article/1001715/ [accessed 09.09.2020]

Klonowska, A. (2019). Barriers for effectiveness of fiscal policy: the case of Poland. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 18, 29–45, https://doi.org/10.12775/ EiP.2019.003 (Crossref)

Kristoffersson, E. (2015). Comparative studies of national law in the EU harmonized VAT. Nordic Tax Journal, 1–12, https://doi.org/10.1515/ntaxj-2015-0011 (Crossref)

Lipniewicz, R. (2015). Zasada proporcjonalności a podatkowe ograniczenia swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej [The principle of proportionality and tax restrictions on the freedoms of the European Union internal market]. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 4, 93–103, https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.8 (Crossref)

Myszowska, M. (2018). Stan integracji jednolitego rynku usług Unii Europejskiej. [In:] T. Sporek, A. Czech (Eds), Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 56–63

Owsiak, S. (2018). Finanse publiczne. Współczesne ujęcie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Postuła, M. (2019). Skuteczność wybranych narzędzi oddziaływania na politykę fiskalną w krajach Unii Europejskiej [Effectiveness of selected tools of influencing on fiscal policy in the European Union countries]. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 358, 192–201. Retrieved from http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-028dab7f-b316-44b4-97cf-3e92ada83b12 [accessed 09.09.2020]

Stawska, J. (2018). Ekspansywność oraz restrykcyjność polityki pieniężnej i fiskalnej a wzrost gospodarczy w Polsce [Expansiveness and restrictiveness of a monetary and fiscal policy and the economic growth in Poland] Przedsiębiorczość i zarządzanie, 19 (10), 27–38. Retrieved from http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171548083 [accessed 09.09.2020]

Szymańska, A. (2019). A comparative analysis of fiscal policy changes in selected European Union countries outside the Eurozone. Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe, 22 (3), 131–143, https://doi.org/10.2478/cer-2019-0027 Wiliński, (Crossref)

W. (2019). Changes in the fiscal policy of EU states after the 2008 crisis. International Journal and Management and Economics, 55, 52–65, https://doi.org/10.2478/ijme-2019-0004 (Crossref)

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.