Turebekova, B. (2017) “PERFORMANCE OF KAZAKHSTAN’S AGRIFOOD MARKET”, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 16(2), pp. 127–134. doi: 10.22630/ASPE.2017.16.2.25.