Łączkowska, M. and Borychowski, M. (2022) “PROFITABILITY OF PHOTOVOLTAICS IN POLAND: CASE STUDY OF A HOUSEHOLD”, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 20(4), pp. 29–37. doi: 10.22630/ASPE.2021.20.4.29.