Turebekova, Bazhan. 2017. “PERFORMANCE OF KAZAKHSTAN’S AGRIFOOD MARKET”. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 16 (2):127-34. https://doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.25.