Łączkowska, Martyna, and Michał Borychowski. 2022. “PROFITABILITY OF PHOTOVOLTAICS IN POLAND: CASE STUDY OF A HOUSEHOLD”. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 20 (4):29-37. https://doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.4.29.