Łuczka, W., & Kalinowski, S. (2023). SOCIOECONOMIC REASONS FOR DISCONTINUING ORGANIC FARMING: A POLISH CASE STUDY. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 22(1), 27–46. https://doi.org/10.22630/ASPE.2023.22.1.3