Turebekova, B. (2017). PERFORMANCE OF KAZAKHSTAN’S AGRIFOOD MARKET. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 16(2), 127–134. https://doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.25