Łączkowska, M., & Borychowski, M. (2022). PROFITABILITY OF PHOTOVOLTAICS IN POLAND: CASE STUDY OF A HOUSEHOLD. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 20(4), 29–37. https://doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.4.29