[1]
Turebekova, B. 2017. PERFORMANCE OF KAZAKHSTAN’S AGRIFOOD MARKET. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. 16, 2 (Jun. 2017), 127–134. DOI:https://doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.25.