[1]
Łączkowska, M. and Borychowski, M. 2022. PROFITABILITY OF PHOTOVOLTAICS IN POLAND: CASE STUDY OF A HOUSEHOLD. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. 20, 4 (Mar. 2022), 29–37. DOI:https://doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.4.29.