[1]
Pomianek, I. 2018. DETERMINANTS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE OPINION OF THE AUTHORITIES OF RURAL AND SEMI-URBAN MUNICIPALITIES IN WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODESHIP. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. 17, 3 (Sep. 2018), 97–104. DOI:https://doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.3.41.